АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

Ус­пут­ни раз­го­вор

 

 

СЕ­ЗО­НА НЕ­ПЛА­ЋЕ­НОГ ОД­МО­РА И МОЋ­НИХ УТЕ­ХА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА

С погледом на „трећи Рим”

 

Из­ве­сно је да пра­ви Евро­пља­ни ни­су За­пад­ња­ци. Раз­ли­ке из­ме­ђу Евро­пе и За­па­да, као што је до­бро уо­чио фи­ло­соф Мар­тин Хај­де­гер, на­лик су ра­зли­ци из­ме­ђу жи­во­та и смр­ти. У ге­о­граф­ском сми­слу, ту раз­ли­ку и гра­ни­цу до­бро од­ме­ра­ва­ју Атлант­ски оке­ан и ка­нал Ла­манш. У исто­риј­ској ди­мен­зи­ји, те­жи­ште Евро­пе се по­ме­ра ка прав­цу Бер­лин­–Бе­о­град­–Мо­сква, ко­јој је из­гле­да до­и­ста су­ђе­но да по­ста­не „тре­ћи Рим”

 

 

 

У на­шим књи­жар­ским из­ло­зи­ма осва­нуо је Ваш но­ви ро­ман, По­след­њи Евро­пља­ни, за ко­ји књи­жев­ни кри­ти­чар Ср­ба Иг­ња­то­вић ка­же да на­ста­вља та­мо где су ста­ли Цр­њан­ски и Ма­ла­пар­те. И да ни­ко­га не­ће оста­ви­ти рав­но­ду­шним. Шта Ви од ње­га оче­ку­је­те?

Оче­ку­јем да ће из­вр­ши­ти ми­си­ју ко­ју сам му по­ве­рио. Бри­тан­ски исто­ри­чар књи­жев­но­сти Френк Кер­мо­ди уо­чио је ка­ко по­пу­лар­ност ро­ма­на по­ти­че из чи­ње­ни­це да он по­ма­же чо­ве­ку да се ори­јен­ти­ше у ха­о­су све­та и да осми­шља­ва свој жи­вот. И до­и­ста, по­пу­лар­ност тог књи­жев­ног об­ли­ка ка­рак­те­ри­ше епо­хе ве­ли­ких ци­ви­ли­за­циј­ских кри­за или су­мра­ка. Да­кле, оче­ку­јем да ће ро­ман По­след­њи Евро­пља­ни мно­ги­ма по­мо­ћи на пу­ту од мут­них на­зи­ра­ња ка ја­сним спо­зна­ја­ма и по­сто­ја­ним уве­ре­њи­ма.

С об­зи­ром да дра­ги ми при­ја­тељ, гроф Ал­бер­то Ка­цор­ци, не­кад де­сна ру­ка Жа­ка Де­ло­ра, да­нас ужи­ва за­слу­же­ну евро­крат­ску пен­зи­ју у Мар­бе­љи, сад мо­гу сло­бод­но ре­ћи ка­ко лик гро­фа Ал­бер­та Но­вен­те, из ро­ма­на, знат­но ду­гу­је ње­го­вом про­фи­лу. Уо­ста­лом, ро­ман је на­пи­сан као од­го­вор на пи­та­ње са ко­јим сам се су­о­чио, упра­во у ње­гом дру­штву, на јед­ном евро­крат­ском при­је­му, у Бри­се­лу, мар­та 1992. го­ди­не: ко су Евро­пља­ни? Из­ве­сно је да пра­ви Евро­пља­ни ни­су За­пад­ња­ци јер су раз­ли­ке из­ме­ђу Евро­пе и За­па­да — ка­ко је до­бро уо­чио фи­ло­соф Мар­тин Хај­де­гер — по­пут раз­ли­ке из­ме­ђу жи­во­та и смр­ти. У ге­о­граф­ском сми­слу, ту раз­ли­ку до­бро од­ме­ра­ва­ју Атлант­ски оке­ан и ка­нал Ла­манш. У исто­риј­ској ди­мен­зи­ји, те­жи­ште Евро­пе се по­ме­ра ка прав­цу Бер­лин­–Бе­о­град­–Мо­сква, ко­јој је из­гле­да до­и­ста су­ђе­но да по­ста­не „тре­ћи Рим”.

 

Ка­ко гле­да­те на тврд­ње не­ких цр­но­гор­ских ме­ди­ја да Ви сад из пр­вог Ри­ма упра­вља­те ан­ти­цр­но­гор­ском кам­па­њом ита­ли­јан­ске вла­де”?

Ве­ли­ка ште­та за ту при­чу је што про­ти­ву­ре­чи основ­ном за­ко­ну фи­зи­ке, по ко­ме јед­но те­ло не мо­же би­ти исто­вре­ме­но на два ме­ста. Си­лом зва­нич­но нео­бра­зло­же­не зло­во­ље чел­ни­ка ЈУЛ-а, ја сам ди­пло­мат­ску слу­жбу те и Рим на­пу­стио 1. ма­ја про­шле го­ди­не, и од та­да ужи­вам у не­пла­ће­ном го­ди­шњем од­мо­ру од сва­ке слу­жбе др­жа­ви.

 

Да ли би­сте се са­да ода­зва­ли по­зи­ву но­ве вла­сти да се по­но­во ла­ти­те ди­пло­мат­ског по­сла?

Не, јер ја имам та­лен­та са­мо да уве­ра­вам на­ше европ­ске ро­ђа­ке ка­ко је у њи­хо­вом ви­тал­ном ин­те­ре­су по­др­жа­ти на­ша пра­ва, наш ин­те­гри­тет и наш при­вред­ни пре­по­род. Не­мам баш ни­ка­квог та­лен­та а по­го­то­ву не во­ље да их уве­ра­вам ка­ко су у пра­ву они што су по­кре­ну­ли агре­си­ју на Ју­го­сла­ви­ју — ци­ља­ју­ћи за­пра­во Евро­пу а не Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа — ни­ти да пот­ка­зу­јем оне ко­ји су нам по­ма­га­ли… Ис­по­ста­ви­ло се да је био у пра­ву Алек­сан­дар Лон­чар, ка­да је — од­вра­ћа­ју­ћи ме од слу­же­ња свом на­ро­ду — упо­зо­ра­вао на исто­риј­ско ис­ку­ство по ком сви та­кви ме­ђу Ср­би­ма на кра­ју би­ва­ју „пљу­ва­ни, кле­ве­та­ни и сра­мо­ће­ни”. Ипак, не ка­јем се, тим пре јер сад знам да то ни­је та­ко стра­шно ка­ко је он ми­слио, по­го­то­ву ако чо­век рас­по­ла­же моћ­ним уте­ха­ма.

 

Чи­ме се Ви те­ши­те?

При­ме­ри­це, сли­ка­њем но­вих раз­глед­ни­ца из Хи­пер­бо­ре­је и на­да­све дру­штвом ле­пих и па­мет­них же­на по­пут Вас… или Је­фи­ми­је, ко­ја је, ако то не­ко не зна, не са­мо име на­ше пр­ви пе­сни­ки­ње већ и ча­со­пи­са чи­ји рас­ту­ћи успех пот­пу­но по­ри­че увре­же­но а ру­жно и ци­нич­но мње­ње ка­ко пу­бли­ка то­бо­же хо­ће са­мо крв, скан­да­ле и пор­но­гра­фи­ју. <

 

Би­ља­на Ви­ли­мон

(Бе­о­град, 2001)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

ПУТ

СЛИКАРСТВО

GENIUS LOCI

Мејлинг листа