017 Лекција о Стражилову

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Лекција о Стражилову     Ства­ра­ла­штво Ми­ло­ша Цр­њан­ског из­и­ску­је спо­знај­ну оп­ти­ку спо­соб­ну да де­ло са­гле­да са свим ње­го­вим бит­ним осно­ва­ма и око­ли­на­ма, из ко­јих оно, на по­сред­ни или не­по­сред­ни на­чин, цр­пи сво­ја зна­че­ња: од жи­вот­не пу­та­ње ства­ра­о­ца до то­ко­ва све­та и по­ве­сти. За при­мер из­ло­же­ног спо­знај­ног на­че­ла, узми­мо у раз­ма­тра­ње пр­ву об­ја­ву пе­сни­ка […]

016 Нова српска политика

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ: НА­ЦРТ ОД­ГО­ВО­РА НО­ВЕ СРП­СКЕ ПО­ЛИ­ТИ­КЕ НА ГЕ­О­ПО­ЛИ­ТИЧ­КЕ ИЗА­ЗО­ВЕ ДА­НА­ШЊИ­ЦЕ Покрет за преокрет     За­хва­љу­ју­ћи осни­ва­чи­ма Срп­ског на­род­ног по­кре­та на пре­те­шком за­дат­ку ко­ји нам је по­ве­рен, мо­ра­мо ис­та­ћи да ће­мо због при­ро­де овог ску­па и вре­мен­ског огра­ни­че­ња из­ло­жи­ти са­мо основ­не на­зна­ке од­го­во­ра. На­ше из­ла­га­ње по­све­ти­ће­мо са­же­том пре­до­ча­ва­њу ге­о­по­ли­тич­ког по­ло­жа­ја срп­ског на­ро­да и иза­зо­ва ко­је […]

015 У Британском парламенту

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Беседа у Британском парламенту     До­њи дом Бри­тан­ског пар­ла­мен­та, Ко­ми­тет за мир на Бал­ка­ну, уто­рак, 23. ок­то­бар 2001. го­ди­не     По­што­ва­не да­ме и го­спо­до,   Же­лео бих да се за­хва­лим Ко­ми­те­ту за мир на Бал­ка­ну на по­зи­ву у зда­ње Бри­тан­ског пар­ла­мен­та и на при­ли­ци да Вам се об­ра­тим на те­му Ју­го­сла­ви­је […]

Мејлинг листа