09 С погледом на „трећи Рим”

Ус­пут­ни раз­го­вор     СЕ­ЗО­НА НЕ­ПЛА­ЋЕ­НОГ ОД­МО­РА И МОЋ­НИХ УТЕ­ХА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА С погледом на „трећи Рим”   Из­ве­сно је да пра­ви Евро­пља­ни ни­су За­пад­ња­ци. Раз­ли­ке из­ме­ђу Евро­пе и За­па­да, као што је до­бро уо­чио фи­ло­соф Мар­тин Хај­де­гер, на­лик су ра­зли­ци из­ме­ђу жи­во­та и смр­ти. У ге­о­граф­ском сми­слу, ту раз­ли­ку и гра­ни­цу до­бро од­ме­ра­ва­ју Атлант­ски […]

08 У глави десничар, у срцу левичар

Ин­тер­вју     ВЕ­ЛИ­КО РУ­СКО ПРИ­ЗНА­ЊЕ ДРА­ГО­ШУ КА­ЛА­ЈИ­ЋУ У глави сам десничар, у срцу левичар   На­гра­да „Еду­ард Во­ло­ђин”, ко­ју до­де­љу­ју Са­вез књи­жев­ни­ка Ру­си­је, Ли­те­рар­ни фонд Ру­си­је и ча­со­пис Но­ва књи­га Ру­си­је, при­па­ла је ове го­ди­не Дра­го­шу Ка­ла­ји­ћу за ро­ман По­след­њи Евро­пља­ни     Ка­да је у све­ча­ној дво­ра­ни Са­ве­за пи­са­ца Ру­си­је ње­гов пред­сед­ник Ва­ле­риј […]

07 Мала карика у ланцу предања

Пре­трес     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ, ПРЕД ИЗ­ЛА­ЗАК ЊЕ­ГО­ВОГ НО­ВОГ РО­МА­НА „СРП­СКА ДЕ­ЦА ЦАР­СТВА” Мала карика у ланцу предања   Да ли је очај­но ура­ђе­на опе­ра­ци­ја кан­це­ра у бе­о­град­ском Кли­нич­ком цен­тру би­ла по­ку­шај ли­кви­да­ци­је? Ко­јим сво­јим пре­ци­ма Ка­ла­јић „сва­ко­днев­но вра­ћа ду­го­ве”? За­што срп­ска еко­но­ми­ја тре­ба да сле­ди при­мер Сло­ве­ни­је? Да ли је, по­сле Ру­си­је, ред на […]

06 Сви смо ми Хиперборејци

Ин­тер­вју     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ, ИЗ­МЕ­ЂУ „ЕВРОП­СКЕ ИДЕ­О­ЛО­ГИ­ЈЕ” И СЕ­ЋА­ЊА НА ПРА­ЗА­ВИ­ЧАЈ ЕВРО­А­РИ­ЈА­ЦА Сви смо ми Хиперборејци   Је­ди­на сна­га ко­ја се да­нас у Евро­пи све­сно су­прот­ста­вља мон­ди­ја­ли­зму је на­ци­о­на­ли­зам. Пра­ви на­ци­о­на­ли­зам во­ди про­ду­бљи­ва­њу на­ци­о­нал­не са­мо­све­сти до тач­ке за­јед­нич­ког по­ре­кла свих европ­ских на­ци­ја. Сви ми по­ти­че­мо од пра­на­ро­да ко­ји су ста­ри Гр­ци зва­ли Хи­пер­бо­реј­ци­ма. Тај […]

05 Издаја се не исплати

Ви­дик     ПИ­САЦ И СЛИ­КАР ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ О СРП­СКИМ ПЕР­СПЕК­ТИ­ВА­МА НА­КОН ТЕ­ШКИХ РА­ЗА­РА­ЊА ЗВА­НИХ „ТРАН­ЗИ­ЦИ­ЈА” Издаја се не исплати   • Ни­кад у сво­јој по­ве­сти за­пад­но­е­вроп­ски на­ро­ди ни­су се на­ла­зи­ли у го­рем ста­њу не­го да­нас • На­ци­о­нал­но и ду­хов­но за­јед­ни­штво би­ва­ју из­врг­ну­ти ру­глу у ко­рист иде­о­ло­ги­је ли­бе­рал­не се­бич­но­сти, по­тро­шач­ке са­мо­жи­во­сти, ужа­сног стра­ха од жи­во­та […]

04 Стоглави патриотски покрет

Ви­ди­ко­вац     ИН­ТЕ­ГРАЛ­НА ВЕР­ЗИ­ЈА ИН­ТЕР­ВЈУА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА ЛИ­СТУ „ОГЛЕ­ДА­ЛО” ГО­ДИ­НЕ 2005. Стоглави патриотски покрет   • Опа­сно је су­сре­ди­ти све па­три­от­ске сна­ге на јед­ном ме­сту, на при­мер у СРС — тај по­крет мо­ра да бу­де сто­глав и ра­ши­рен по­пут не­са­гле­ди­ве мре­же, та­ко да му не­при­ја­тељ ни­ка­да не мо­же „до­ћи гла­ве” • Ср­би­ју у по­след­њем […]

03 Прва и последња одбрана Европе

Осма­трач­ни­ца     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ У ИН­ТЕР­ВЈУУ ЗА БЕ­О­ГРАД­СКУ „ГЕ­О­ПО­ЛИ­ТИ­КУ” Прва и последња одбрана европске Европе   На­ше вр­ли­не нај­са­же­ти­је је при­ка­зао је­дан фран­цу­ски при­ја­тељ, ука­зав­ши ми, у Па­ри­зу, по­чет­ком де­ве­де­се­тих, на три основ­на раз­ло­га ср­бо­фо­би­је гла­во­ња с оне стра­не Атлан­ти­ка. Пр­ви је што смо ми ве­ко­ви­ма на бра­ни­ку Евро­пе, нај­бо­љи Евро­пља­ни. Ка­да Ма­длен Ол­брајт […]

02 Успомене и наде правих Европљана

Вр­хо­ви     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ, СРП­СКИ ПИ­САЦ И СЛИ­КАР, КОН­ЗЕР­ВА­ТИВ­НИ РЕ­ВО­ЛУ­ЦИ­О­НАР И ПРА­ВО­СЛАВ­НИ ЕВО­ЛИ­ЈА­НАЦ Успомене и наде правих Европљана   „Ни­је стра­шно ако чо­век оста­не сам про­тив свих. Тач­но је да исто­ри­ју пи­шу по­бед­ни­ци, али исто­ри­ју ства­ра­ју иде­је по­ра­же­них: нај­зна­чај­ни­ја уче­ња и ми­сли у тре­зо­ру Евро­пља­на ис­пи­са­ли су ве­ли­ки гу­бит­ни­ци, од Пла­то­на и Ју­ли­ја­на Им­пе­ра­то­ра, […]

01 Званична против стварне Европе

Ви­ди­ци     ЕКС­КЛУ­ЗИВ­НО: ПО­СЛЕД­ЊИ ИН­ТЕР­ВЈУ ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Званична против стварне Европе   „Ис­хо­ди ре­фе­рен­ду­ма у Фран­цу­ској и Хо­лан­ди­ји ули­ва­ју на­ду у про­ме­не. То је јед­но ве­ли­ко НЕ гло­ба­ли­за­ци­ји, ан­гло­а­ме­рич­ком без­ду­шном ли­бе­рал­ном ка­пи­та­ли­зму и ими­гра­ци­ји, а јед­но ве­ли­ко по­сред­но ДА за од­бра­ну европ­ских вред­но­сти и оби­ча­ја, за од­бра­ну европ­ске отаџ­би­не од ин­ва­зи­је и про­па­сти, за […]

Мејлинг листа