021 Црна аристократија

Зна­ци вре­ме­на     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ У ДРУ­ШТВУ „ЦР­НИХ АРИ­СТО­КРА­ТА” Племићи у ритму робова   За­слу­гом Фе­де­ри­ка Фе­ли­ни­ја и ње­го­вих фил­мо­ва, ре­флек­то­ри ме­диј­ске па­жње су хро­нич­но усме­ре­ни на спек­та­кле де­ка­ден­ци­је и по­ро­ка рим­ске „цр­не ари­сто­кра­ти­је”. У тај свет Дра­гош Ка­ла­јић за­шао је слу­чај­но или на­мер­но, али је ви­део не­што што је пре­ви­део Фе­ли­ни. Ево шта […]

020 Ив Клајн

ФРАН­СОА НИ­МИ­ЈЕ: ИВ КЛАЈН – ПО­СЛЕД­ЊИ ПРО­КЛЕ­ТИ УМЕТ­НИК „IKB” – Плаветнило празнине   За раз­ли­ку од про­кле­тих умет­ни­ка ко­ји су и соп­стве­ним жи­во­том пла­ћа­ли сме­лост да кр­ше нор­ме та­ко­зва­ног „нор­мал­ног све­та”, Ив Клајн је стра­дао од пре­ве­ли­ког успе­ха сво­јих иза­зо­ва    Пи­ше: Дра­гош Ка­ла­јић     Оби­ла­зе­ћи, не­дав­но, при­ват­ни му­зеј мо­дер­не умет­но­сти бре­шан­ског ко­лек­ци­о­на­ра Т. […]

019 Иља Глазунов

Је­дан по­глед на свет     У ПО­СЕ­ТИ КОД ИЉЕ ГЛА­ЗУ­НО­ВА Цар руске уметности   „Све ука­зу­је да ово вре­ме ни­је за умет­ност. Ми жи­ви­мо усред свет­ског ра­та, ко­ји је тим стра­шни­ји и те­жи што су фрон­то­ви не­ви­дљи­ви. Ипак, ми се мо­ра­мо бо­ри­ти исто­вре­ме­но и за очу­ва­ње и раз­ви­ја­ње нај­бо­ље тра­ди­ци­је умет­но­сти, јер ка­ко ће­мо […]

018 Александар Лончар

БГ ре­тро­ви­зор     АЛЕК­САН­ДАР ЛОН­ЧАР ИЗА МА­СКЕ ДЕН­ДИ­ЈА Витез светлосног реда   И дан-да­нас, шест го­ди­на по­сле Алек­сан­дро­вог пре­ра­ног од­ла­ска ка ви­шој ста­ни­ци жи­во­та, сре­ћем, на пу­то­ва­њи­ма по све­ту, оне ко­ји су има­ли сре­ћу да их ма­кар за тре­ну­так оба­сја Алек­сан­дров сјај. Сви ми ис­по­ве­да­ју да тај сјај ни­ка­да не­ће за­бо­ра­ви­ти. По­не­кад, сре­ћу­ћи та­ква […]

Мејлинг листа