014 Устајте на десну ногу

Је­дан по­глед на свет     ДРЕВ­НИ СИМ­БО­ЛИ И НО­ВЕ ОРИ­ЈЕН­ТА­ЦИ­ЈЕ Устајте на десну ногу   Пи­ше: Дра­гош Ка­ла­јић     Прем­да се да­нас и ов­де стран­ке опо­зи­ци­је удру­жу­ју због за­јед­нич­ког не­при­ја­те­ља — из­ве­сно је да ће се у бу­ду­ћем пар­ла­мен­ту по­де­ли­ти на ле­ву и де­сну стра­ну, пре­ма не­пи­са­ном про­то­ко­лу ко­ји тра­је од вре­ме­на Фран­цу­ске […]

013 Уједињени, победићемо звер

Је­дан по­глед на свет     ЈА­ПАН­СКИ ПРИ­МЕР И СВЕ­СЛО­ВЕН­СКИ ОСЛО­БО­ДИ­ЛАЧ­КИ СА­ВЕЗ Уједињени, победићемо звер   Овом све­ту, су­о­че­ном са опа­сно­шћу ко­нач­не ка­та­стро­фе, Сло­ве­ни мо­гу отво­ри­ти спа­со­но­сне пер­спек­ти­ве ако се од­луч­но су­прот­ста­ве де­мо­ни­ји еко­но­ми­је и на­си­љу жре­ца „но­вог свет­ског по­рет­ка”, те ако од сво­јих зе­ма­ља ство­ре врт узор­не пле­ме­ни­то­сти, ле­по­те и ра­до­сти жи­во­та. Сна­гом тог […]

012 Боље плуг него дуг

Је­дан по­глед на свет     ПРО­ТИВ ДО­ЛАР­СКОГ МА­НИ­ФЕ­СТА ЛИ­ХВАР­СКЕ ИН­ТЕР­НА­ЦИ­О­НА­ЛЕ Боље плуг него дуг   Пи­ше: Дра­гош Ка­ла­јић     Осе­тио сам са­жа­ље­ње гле­да­ју­ћи Ја­не­за Зе­мља­ри­ча, пот­пред­сед­ни­ка СИВ-а, ка­ко за го­вор­ни­цом оба ве­ћа Скуп­шти­не Ју­го­сла­ви­је па­ће­нич­ки бри­ше зној ли­ца свог, док све­ту об­ја­вљу­је исти­ну не­мо­ћи Ју­го­сла­ви­је да и са иде­ал­ним из­во­зним ре­зул­та­ти­ма — из­вр­ша­ва […]

011 Позови ММФ ради самоубиства

Је­дан по­глед на свет     НИ­ХИ­ЛИ­СТИЧ­КИ МЕ­ХА­НИ­ЗМИ „ЛИ­ХВАР­СКЕ ИН­ТЕР­НА­ЦИ­О­НА­ЛЕ” И НО­ВОГ КО­ЛО­НИ­ЈА­ЛИ­ЗМА Позови ММФ ради самоубиства   Шта је Дра­го­слав Авра­мо­вић са ме­ста гу­вер­не­ра На­род­не бан­ке на­пи­сао пи­сцу огле­да по­во­дом ње­го­вих иде­ја за при­вред­ни пре­по­род уз по­моћ санк­ци­ја, без стра­них кре­ди­та и „струк­ту­рал­них при­ла­го­ђа­ва­ња” ка­кве на­ла­же ММФ? Да ли у овој зе­мљи по­сто­ји ио­ле […]

010 О „Начертанију”

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Са Начертанијем на прагу XXI века     На­чер­та­ни­је је те­мељ­ни и нај­да­ле­ко­се­жни­ји плод срп­ске др­жа­во­твор­не ми­сли но­вог до­ба, те сво­је­вр­сно огле­да­ло од­го­ва­ра­ју­ће по­ве­сти по­ли­тич­ких на­зо­ра и иде­о­ло­шких по­кре­та или пре­о­кре­та. Оно од­ра­жа­ва ра­зно­вр­сне па и су­прот­ста­вље­не по­гле­де сво­јих ту­ма­ча и про­су­ди­те­ља, по­што­ва­ла­ца и про­тив­ни­ка. По­вест кри­тич­ких од­но­са спрам На­чер­та­ни­ја обе­ле­жа­ва­ју две основ­не […]

Мејлинг листа