08 Dolce vita, један тужан крај

Зна­ци вре­ме­на     ЧО­ВЕК И ДУ­ША У ЕРИ ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИ­ЈЕ Dolce vita, један тужан крај   Да­нас не са­мо ма­се већ и естрад­не ели­те про­во­де бе­са­не но­ћи при­ко­ва­не за фо­те­ље, уз те­ле­ви­зо­ре, са ТВ упра­вља­чем у ру­ци ко­ји им да­је илу­зи­ју да не­што од­лу­чу­ју. Из­ме­ђу жи­во­та ма­са и ели­та не­ма ви­ше ни­ка­квих су­штин­ских раз­ли­ка: сви […]

07 Dolce vita и смрт европске аристократије

Зна­ци вре­ме­на     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ: DOL­CE VI­TA И СМРТ ЕВРОП­СКЕ АРИ­СТО­КРА­ТИ­ЈЕ Мере декаденције по дубини   „Цр­на ари­сто­кра­ти­ја” из­вор­но не озна­ча­ва рим­ско плем­ство ко­је па­ти од крај­ње де­сних, ре­ак­ци­о­нар­них и „на­зад­них” скло­но­сти, ка­ко се то обич­но ми­сли и пи­ше. Рим­ско плем­ство де­ли се на „цр­но” и „бе­ло” од вре­ме­на по­ра­за бра­ни­ла­ца ва­ти­кан­ске др­жа­ве пред […]

06 Рим: Слатка смрт слатког живота

Dol­ce vi­ta     НА ПО­ПРИ­ШТИ­МА ЈЕД­НОГ ОД БИТ­НИХ ФЕ­НО­МЕ­НА ЕВРО­ПЕ У ДРУ­ГОЈ ПО­ЛО­ВИ­НИ XX ВЕ­КА Слатка смрт слатког живота   Они ко­ји ни­су има­ли при­ли­ке или го­ди­не да упо­зна­ју рим­ски слат­ки жи­вот – мо­гу се те­ши­ти са­зна­њем да је то би­ла са­мо јед­на од мно­гих илу­зи­ја XX ве­ка. До тог за­кључ­ка до­шао је Дра­гош […]

05 Мемоари једног чула укуса I-IV

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Мемоари једног чула укуса     I – Слат­киш зва­ни DOL­CE VI­TA II – Ни до­ма­ћи, ни спе­ци­ја­ли­те­ти III – Лук­су­зно пре­жи­вља­ва­ње IV – Оску­ди­ца иште лу­скуз       МЕ­МО­А­РИ ЈЕД­НОГ ЧУ­ЛА УКУ­СА (1) Слат­киш зва­ни Dol­ce vi­ta   Мно­ги из­да­ва­чи су тра­жи­ли од Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа да им по­ве­ри сво­је днев­ни­ке или […]

04 О дами и џентлмену

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ О дами и џентлмену     „… Oд же­не не оче­ку­јем да она бу­де џен­тлмен већ да бу­де же­на. У при­ро­ди же­не по­сто­ји та­јан­стве­но и му­шким очи­ма не­спо­зна­тљи­во је­згро ко­је је не­сво­ди­во на кла­сич­но од­ре­ђе­ње џен­тле­ме­на. Пра­ва же­на, си­лом сво­је при­ро­де, не осе­ћа сво­је оба­ве­зе пре­ма ло­ги­ци жи­во­та зва­ној ети­ка. Она у то­ме […]

03 О кравати

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ О кравати     Са­мо не­у­пу­ће­ни у зна­че­ње и зна­чај кра­ва­те мо­гу тај ко­мад тка­ни­не ла­ко­ми­сле­но ба­га­те­ли­са­ти и ве­зи­ва­ти га око соп­стве­ног вра­та без ика­кве ве­зе са соп­стве­ном лич­но­шћу, већ је­ди­но са мо­дом или са пра­ви­ли­ма склад­них бо­ја. По ве­о­ма рас­про­стра­ње­ној ле­гед­ни, то име по­ти­че од хр­ват­ских пла­ће­ни­ка ко­ји су жа­ри­ли и па­ли­ли, […]

02 Журке код Капије времена

Бе­о­град­ски ка­лен­дар     БЕ­О­ГРАД­СКИ DOL­CE VI­TA И ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ, ОЧИ­МА СОП­СТВЕ­НОГ ДВОЈ­НИ­КА Код Капије времена   Ро­ђен­дан­ске жур­ке чу­ве­не сли­кар­ке „Ме­ди­а­ле” Оље Ива­њиц­ки, на Ко­сан­чи­ће­вом вен­цу број 17, би­ле су не­за­о­би­ла­зни део „до­ма­ће ми­то­ло­ги­је” Бе­о­гра­да у дру­гој по­ло­ви­ни XX ве­ка. Та ду­хо­ви­та и шар­мант­на по­бу­на про­тив ко­му­ни­стич­ког си­ви­ла и ску­че­но­сти соц-ре­а­ли­зма би­ла је и […]

01 Кратка историја БГ журева

Бе­о­град­ска тра­ди­ци­ја     ИКА ФЛО­РИ­ДА, ПА­ТРИ­ЈАРХ БЕ­О­ГРАД­СКИХ ЖУР­КИ Кратка историја у четири таласа   „Кад би наш на­род имао ту сре­ћу да би­ра чла­но­ве вла­де са­мо из ре­до­ва оних ко­је по­зи­вам на мо­је жур­ке – ми би­смо одав­но би­ли ве­ле­си­ла овог де­ла све­та! Ова­ко, пр­ва­ци смо са­мо у ко­шар­ци, од­бој­ци, ва­тер­по­лу… и жур­ка­ма. Ми […]

00 Реч пре

Реч пре     Сво­јим чу­ве­ним фил­мом Dol­ce vi­ta Фе­де­ри­ко Фе­ли­ни је знат­но ути­цао на об­ли­ко­ва­ње оног Ри­ма у ко­ји ће се до­се­ли­ти мла­ди Дра­гош Ка­ла­јић, ше­зде­се­тих го­ди­на XX ве­ка. Жу­ре­ви, га­стро­но­ми­ја, ви­на, пу­то­ва­ња, стил оде­ва­ња и жи­вље­ња, огром­на еру­ди­ци­ја, за­но­сне ме­ло­ди­је и за­но­сне же­не – та­ко че­сто по­ве­зи­ва­ни са Дра­го­шем Ка­ла­ји­ћем – за ње­га […]

Мејлинг листа