014 Јужна Африка: Рт без наде

Пу­то­ва­ња     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ НА РО­ГУ АФРИ­КЕ Aпартхејд је био бољи   За­што се бел­ци из Јо­ха­нес­бур­га по­вла­че у обли­жњи гра­дић Санд­тон? За­што ис­пи­ти­ва­ња ва­шинг­тон­ског цен­тра „Љу­ди и ме­ди­ји” ука­зу­ју да је ве­ћи­на у Ју­жној Афри­ци жи­ве­ла бо­ље у вре­ме апарт­хеј­да не­го да­нас?     У елит­ном квар­ту Јо­ха­нес­бур­га, ка­да пру­жим по­глед кроз не­ки […]

013 Намибија: Међу афричким белокошцима

Та­јан­стве­на Афри­ка     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ У НА­МИ­БИЈ­СКОЈ ПУ­СТИ­ЊИ Mеђу афричким белокошцима   Ка­ко су на­ста­ли „аве­тињ­ски гра­до­ви”? За­што у пу­сти­њи жи­ве са­мо нај­бо­љи? Ка­ква је раз­ли­ка из­ме­ђу бри­тан­ског и не­мач­ког ко­ло­ни­ја­ли­зма? Ево од­го­во­ра     По­не­кад на­ша осе­ћа­ња би­ва­ју нај­жи­вље по­кре­та­на мр­твим пред­ме­ти­ма, по­пут јед­не зар­ђа­ле пле­ха­не ку­ти­је за олов­ке у бо­ји, мар­ке Sta­bil­lo, […]

012 Калаши: Мистериозни народ Евроазије

Су­коб ци­ви­ли­за­ци­ја     КА­ЛА­ШИ, МИ­СТЕ­РИ­О­ЗНИ НА­РОД ЕВРО­А­ЗИ­ЈЕ Верне боговима, слободне од ислама   Бор­ба про­тив та­ли­бан­ског те­ро­ри­зма от­кри­ла је све­ту на­род Ка­ла­ша, ко­ји већ ве­ко­ви­ма одо­ле­ва исла­ми­за­ци­ји у пла­нин­ским збе­го­ви­ма, на пре­ко 3.000 ме­та­ра ви­си­не, из­ме­ђу Ав­га­ни­ста­на и Па­ки­ста­на     „Ко хо­ће да пре­жи­ви, ако је же­на, не сме да ди­же но­ге из­над […]

011 У граду светлости: Сва лица Париза

Пу­то­пис     ГРАД СВЕ­ТЛО­СТИ У ДУ­ШИ ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Сва лица Париза   Где се одр­жа­ва­ју нај­ек­склу­зив­ни­је па­ри­ске жур­ке? За­што су из­гра­ђе­ни ве­ли­ки па­ри­ски бу­ле­ва­ри? Че­му слу­жи ста­кле­на пи­ра­ми­да у дво­ри­шту Лу­вра? За­што је је­дан па­ри­ски так­си­ста из­ба­цио Мо­му Ка­по­ра из свог во­зи­ла? Чи­ја ру­ка је по­ло­жи­ла ру­жу на гроб Едит Пи­јаф?     „Do […]

010 Београд: Тајни центар света

Пра­ва Евро­па     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ: ОД­БРА­НА БЕ­О­ГРА­ДА Загонетка четири сустицаја   У бе­о­град­ском сре­ди­шту су­че­ља­ва­ју се че­ти­ри основ­не и трај­не стру­је евро­а­зиј­ског су­пер­кон­ти­нен­та, тво­ре­ћи крст у чи­јем цен­тру је овај Град над во­да­ма, Град са Твр­ђа­вом, тај­ни и нео­сво­ји­ви цен­тар све­та. У сва­ком тре­нут­ку бор­бе, па и у нај­ве­ћем по­ра­зу, ми ће­мо зна­ти да […]

09 Стазама Доломита: Колевка будуће ренесансе

Та­јан­стве­на Евро­па     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ СТА­ЗА­МА ДО­ЛО­МИ­ТА Kолевка будуће ренесансе   До­ло­ми­ти су не­што мно­го ви­ше и зна­чај­ни­је од ра­ја за ал­пи­ни­сте и сму­ча­ре     Пре три го­ди­не, сту­пив­ши у кан­це­ла­ри­ју Ум­бер­та Бо­си­ја, ле­ген­дар­ног во­ђе по­ли­тич­ког по­кре­та Ли­га Норд — да­нас на вла­сти — опа­зио сам и то гла­сно ис­ка­зао да је по­сло­вич­на […]

08 Код Д’Анунција: Дом у славу Жене

Та­јан­стве­на Евро­па     ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ КОД ГА­БРИ­ЈЕ­ЛА Д’А­НУН­ЦИ­ЈА, У БР­ДИ­МА СЕ­ВЕР­НЕ ИТА­ЛИ­ЈЕ Храм жудње за женом   Над је­зе­ром Гар­да, ве­ли­ки пи­сац Га­бри­јел Д’А­нун­цио (1863-1938) са­гра­дио је се­би ве­ле­леп­ни дом-му­зеј, по­све­тив­ши га по­бе­ди ита­ли­јан­ског оруж­ја у Пр­вом свет­ском ра­ту. Али, ми­сли­мо да је он ипак ство­рен пр­вен­стве­но за жен­ске очи     – Што […]

07 Урбино: Идеалан град, дело ратника

Та­јан­стве­на Евро­па     УР­БИ­НО У МИ­СЛИ­МА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Идеални град — дело ратника   Од свих европ­ских гра­до­ва Ур­би­но је нај­бли­жи Пла­то­но­вом иде­а­лу, док су Па­ла­ту вој­во­де Фе­де­ри­ка од Мон­фел­тра мно­ги сма­тра­ли и сма­тра­ју нај­леп­шом у це­лој Ита­ли­ји. Ево за­што     По­сто­ји ли и ка­ко из­гле­да град идеалaн за жи­вот чо­ве­ка? Да би­смо […]

06 Острво Сими: Чекајући повратак богова

Та­јан­стве­на Евро­па     ОСТР­ВО СИ­МИ У ОЧИ­МА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Чекајући повратак богова   Грч­ка др­жа­ва то­ли­ко шти­ти остр­во Си­ми од по­ша­сти мо­дер­не ци­ви­ли­за­ци­је да су на ње­му за­бра­ње­не чак и све­тле­ће ре­кла­ме, па тр­гов­ци и ре­сто­ра­те­ри сво­је фир­ме ис­пи­су­ју ру­ком. На­рав­но, на остр­ву не­ма ни тра­га од „Мек­до­налд­са” и слич­них мен­зи хра­не зва­не сме­ће. […]

05 Бат: Пред лицем незнаног бога

Та­јан­стве­на Евро­па     БАТ, ВИ­ЂЕН ОЧИ­МА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Пред лицем незнаног бога   Ка­ко из­гле­да­ју ру­ше­ви­не про­па­ле ци­ви­ли­за­ци­је у очи­ма мла­дих ди­вља­ка? За­што се на ли­ци­ма по­се­ти­ла­ца оста­та­ка рим­ске ле­ко­ви­те ба­ње у Ба­ту оцр­та­ва из­раз стра­хо­по­што­ва­ња? Ко је бог с про­че­ља Ми­нер­ви­ног  хра­ма? Ево од­го­во­ра     До­бро зна­мо шта све мо­же да ми­сли […]

Мејлинг листа