011 Анаис Нин, тајна исповест модерне жене

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Тајна исповест модерне жене     Ис­хо­ди­ште еро­то­гра­фи­је   Ars ero­ti­ca или ars aman­di, те од­го­ва­ра­ју­ћа ли­те­ра­ту­ра, иде­ал­но по­ти­чу из древ­них кул­ту­ра „хтон­ске” ре­ли­ги­о­зно­сти, по­све­ће­не обо­жа­ва­њу Мај­ке Зе­мље. За раз­ли­ку од „уран­ске” или „апо­лон­ске” ре­ли­ги­о­зно­сти, свој­стве­не ин­до­е­вроп­ским кул­ту­ра­ма, чи­је еми­нент­не док­три­не уче о ме­та­фи­зич­ком по­ре­клу и ду­жно­сти­ма ума (no­us) – „хтон­ска” или „ди­о­ни­зиј­ска” […]

010 Дени де Ружмон и сан о Европи

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Дени де Ружмон и сан о уједињеној Европи   „Јед­на једи­на је пар­ти­ја на вла­сти: она која раз­ве­зу­је језик ком­пју­те­ру. Али, уну­тар те пар­ти­је је хаос који вје­р­но одсли­ка­ва несу­ви­слост такве циви­ли­за­ци­је: с ону стра­ну тех­ни­ка — ника­квог дого­во­ра око циље­ва.” Denis de Rou­ge­mont   Послед­њим, опро­штај­ним и сто­га завет­ним делом Будућ­ност је […]

09 Европска идеја

ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОП­СКА УНИ­ЈА ЗАИ­СТА ЕВРОП­СКА? Националисти свих европских земаља…   Да ли радо­ви на гра­ди­ли­шту Европ­ске уни­је воде ка ства­ра­њу суве­ре­не држа­ве свих Евро­пља­на, или ка њеном сро­за­ва­њу на ранг јед­не од про­вин­ци­ја аме­рич­ког „новог свет­ског порет­ка”? Конач­ни одго­вор на то пита­ње бит­но зави­си од спо­соб­но­сти наци­о­нал­них сна­га да се ује­ди­не     […]

08 Нација и национализам

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Нација и национализам     Суде­ћи по пла­не­тар­ним раз­ме­ра­ма рас­про­сти­ра­ња, често на прав­ци­ма глав­них стру­ја­ња ветр­о­ва исто­ри­је, наци­о­на­ли­зам, наци­ја и држа­ва–наци­ја су нај­у­спе­шни­ји поли­тич­ки про­из­во­ди европ­ског ума у модер­ном добу. Пове­сна око­сни­ца тог успе­ха се про­сти­ре од упо­тре­бе наци­је за леги­ти­ми­са­ње вла­сти (узур­пи­ра­не од стра­не дело­ва тре­ћег ста­ле­жа, силом бур­жо­а­ских рево­лу­ци­ја), пре­ко роман­ти­чар­ског […]

07 Идеологија троделности

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Идеологија троделности (Изво­ди)     У моно­гра­фи­ји Сред­њо­ве­ков­на циви­ли­за­ци­ја Запад­не Евро­пе Жака Ле Гофа, тро­дел­но дру­штво илу­стро­ва­но је мини­ја­ту­ра­ма са стра­ни­ца ману­скрип­та хро­ни­ке Џона од Вусте­ра из XII века које при­ка­зу­ју гро­зо­мор­но сно­ви­ђе­ње Хен­ри­ка I, кра­ља Енгле­ске, у коме му пре­те, с одго­ва­ра­ју­ћим ору­ђи­ма, пред­став­ни­ци три ста­ле­жа: рата­ри, потом вите­зо­ви и конач­но све­ште­ни­ци. […]

06 Ауторитет и слобода

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Ауторитет и слобода     На попри­шти­ма веков­ног рата мора про­тив земље, непри­ја­тељ уме и да несве­сно пока­зу­је Евро­пља­ни­ма њихо­ве поли­тич­ке осо­бе­но­сти, циља­ју­ћи их под­ри­вач­ким или разор­ним уда­ри­ма. Школ­ски при­мер изло­же­ног иску­ства пру­жи­ла је, 1968. годи­не, нихи­ли­стич­ка нава­ла зава­ра­них те наху­шка­них маса сту­де­на­та на теме­ље европ­ског висо­ког систе­ма обра­зо­ва­ња, нада­све на врли­не и […]

05 Езотерија и историјске авангарде

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Езотерија и историјске авангарде     Све уче­ста­ли­је и рас­про­стра­ње­ни­је кон­ста­та­ци­је или испо­ве­сти кри­зе модер­не умет­но­сти, фор­му­ли­са­не и у дра­ма­тич­ним тер­ми­ни­ма „смр­ти умет­но­сти” или јед­ног „збо­гом умет­но­сти”[1]Виде­ти часо­пис Умет­ност, бр. 45—46, Бео­град 1976, са рефе­ра­ти­ма X кон­гре­са АИЦА у Вар­ша­ви (9—16 сеп­тем­бар 1975); посеб­но изла­га­ња Пје­ра Реста­ни­ја и Ходи­на, под насло­вом Збо­гом умет­но­сти. […]

04 Смак света

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Смак света (Наклад­ни завод Мати­це хрват­ске, Загреб, 1979)       Пред­го­вор писца   Антич­ка кул­ту­ра не позна­је оби­чај пред­го­во­ра. Као пра­ви пре­се­дан, он се поја­вљу­је тек у пери­о­ди­ма дека­ден­ци­је, када људи с раз­ло­гом губе пове­ре­ње у сво­је моћи. Зато и писци од чита­ла­ца уна­пред тра­же изви­ње­ње за соп­стве­не немо­ћи. Већ је Caton, […]

03 Мапа (анти)утопија

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Мапа (анти)утопија Оглед јед­не мор­фо­ло­ги­је кри­зе кул­ту­ре модер­ног Запа­да   („Замак кул­ту­ре”, Врњач­ка Бања, 1978) Извод   Мапа (анти)уто­пи­ја је јед­но од уоп­ште нај­зна­чај­ни­јих дела Дра­го­ша Кала­ји­ћа. Реч је о огле­ди­ма обја­вље­ним у „Зам­ку Кул­ту­ре” из Врњач­ке Бање, годи­не 1978, у који­ма се с изу­зет­ном еру­ди­ци­јом и ком­пе­тен­ци­јом раз­ма­тра­ју бит­ни фено­ме­ни запад­не кул­ту­ре […]

02 Упоришта (изводи)

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Упориште   Реха­би­ли­та­ци­ја струк­ту­ре инте­грал­ног чове­ка (Извод)     Ова књи­га, веро­ват­но нај­зна­чај­ни­ја у опу­су „раног Кала­ји­ћа”, обја­вље­на је 1971. као пета у кри­тич­ко-тео­риј­ској и фило­зоф­ској библи­о­те­ци „Дело”  исто­и­ме­ног часо­пи­са, изда­вач „Нолит”, Бео­град. Кала­јић ју је посве­тио сво­ме оцу. Уред­нич­ки је пот­пи­су­је Божо Вука­ди­но­вић, одштам­па­на је у штам­па­ри­ји „6. окто­бар”  у Пан­че­ву, а […]

Мејлинг листа