01 Кодекс Соларног реда

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Кодекс Соларног реда   Пред­го­вор I – Зве­зда­не маг­ни­ту­де II – Мета­би­о­ло­ги­ја III – Упут­ства спо­зна­ји IV – Ethos V – Мисти­ка све­тло­сти VI – Сек­стант за крај циклу­са VII – Све­ти брак     Пред­го­вор   Кодекс Солар­ног реда је једи­ни пози­тив­ни одго­вор који сам у ста­њу пру­жи­ти изда­ва­че­вој, љуба­зној, потра­жњи тек­ста […]

00 Реч пре

Реч пре     Дра­гош Кала­јић је бит­не фор­ма­тив­не прин­ци­пе свог погле­да на свет про­на­ла­зио чита­њем, а иску­ша­вао писа­њем. Гра­дио га уче­њем (тео­ри­јом), а све­до­чио живо­том (бор­бом). Посве­ћен у Тра­ди­ци­ју, знао је да она није исто­ри­ја него дух, није пуки след гене­ра­ци­ја и дога­ђа­ја него све­тлост над­вре­ме­ног сми­сла, није фол­клор ни псе­у­до­е­зо­те­риј­ска игра­ри­ја него ватра […]

Мејлинг листа