02 Рене Генон

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Увод у дело Ренеа Генона   „Сум­њам да неко, са нор­мал­ним уку­си­ма и пртља­гом модер­ног инте­лек­ту­ал­ног обра­зо­ва­ња, при првом сусре­ту са Гено­но­вим делом не осе­ћа одбој­ност.” Gei Itn: The Ric­hest View     Посред­ством пре­до­че­не темат­ске збир­ке радо­ва Ренеа Гено­на (1886-1951), у про­стор наше кул­ту­ре први пут[1]По нашим сазна­њи­ма, први срп­ско­хр­ват­ски пре­вод Гено­но­вог […]

01 Јулијус Евола

ДРА­ГОШ КАЛА­ЈИЋ Увод у дело Јулијуса Еволе     Свет Тра­ди­ци­је наче­ла, врли­на и вред­но­сти које осве­тља­ва, реха­би­ли­ту­је и раз­ви­ја кате­дра Јули­ју­са Ево­ле (1898-1974) – полар­но је уда­љен од модер­ног, па је сто­га недо­сту­пан опти­ка­ма какве нуде или наме­ћу вла­да­ју­ће шко­ле усме­ра­ва­ња људ­ског. Већ сама модер­на for­ma men­tis је прва и гото­во неса­вла­ди­ва пре­пре­ка раз­у­ме­ва­њу […]

00 Реч пре

Реч пре     Јед­на од вели­ких заслу­га Дра­го­ша Кала­ји­ћа је то што је у срп­ску кул­ту­ру увео и пози­ци­о­ни­рао неке од кључ­них евро­а­риј­ских мисли­ла­ца, пре свих посве­ће­ни­ке у веро­до­стој­ну тра­ди­циј­ску фило­со­фи­ју, попут Гено­на и Ево­ле. Кроз дело Бала Ган­га­да­ра Тила­ка (Арк­тич­ка пра­до­мо­ви­на Веда), наста­вља­ју­ћи тамо где је стао Црњан­ски (Код Хипер­бо­ре­ја­ца), Кала­јић је нашу […]

Мејлинг листа