08 Калајић о књижевности

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ О књижевности     *** МИ­СИ­ЈА   У на­шим књи­жар­ским из­ло­зи­ма осва­нуо је Ваш но­ви ро­ман, По­след­њи Евро­пља­ни, за ко­ји књи­жев­ни кри­ти­чар Ср­ба Иг­ња­то­вић ка­же да на­ста­вља та­мо где су ста­ли Цр­њан­ски и Ма­ла­пар­те. И да ни­ко­га не­ће оста­ви­ти рав­но­ду­шним. Шта Ви од ње­га оче­ку­је­те? Оче­ку­јем да ће из­вр­ши­ти ми­си­ју ко­ју сам му […]

07 Писци бога Марса

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Писци бога Марса     I – Ма­ли Принц у ма­скир­ној уни­фор­ми II – Да­ле­ко од шпај­за као иде­а­ла III – Да ли смрт бо­ли? IV – Та­мо где су сви дру­го­ви V – Про­тив пост­хе­рој­ског ра­та VI – Ка­ко Чо­век по­ста­је вук     ПИ­СЦИ БО­ГА МАР­СА (1) Ма­ли Принц у ма­скир­ној […]

06 Три песме

  *** БЕ­ЛИ ВУК   Мо­гао си оста­ти за­шти­ћен гр­бом, што са­жи­ма не­по­мрач­ну сла­ву плем­ства, ужи­ва­ти веч­ност над књи­жар­ским гро­бом ми­то­ва и ве­ра, уз на­уч­на јем­ства…   Ти пак ју­риш пу­сти­њом зла што се ши­ри, на­су­прот сти­хи­ја до­ба про­па­да­ња. Го­не у те­би де­мо­на, ка­жу  жби­ри, а ни­ша­не тво­је  сун­це ус­пра­вља­ња.   Ти до­но­сиш свом на­ро­ду […]

05 Српска деца царства

Српска деца царства (Ро­ман, „Књи­га ко­мерц”, Бе­о­град, 2005) Су­бјек­тив­ни од­лом­ци     „Сад схва­там да је без те исти­не не­пот­пу­но сва­ко са­гле­да­ва­ње раз­ло­га про­ти­ву­реч­ја ју­на­штва и ни­ско­сти у срп­ском на­ро­ду… Да­кле, из­над тих ду­бо­ких узроч­ни­ка, раз­ли­ке и су­ко­бе уну­тар срп­ског на­ро­да иза­зи­ва иза­зи­ва чи­ње­ни­ца да смо на­шу ку­ћу све­сно или ла­ко­ми­сле­но са­гра­ди­ли на сред цар­ског […]

04 Последњи Европљани

Последњи Европљани (Ро­ман, „Апо­строф”, Бе­о­град, 2005) Су­бјек­тив­ни од­лом­ци     … „Убр­зо по на­шем раз­го­во­ру дао сам от­каз. На­пу­стио сам Па­риз и по­ву­као се у род­не Адре­не. На­дао сам се да ћу та­ко да­ле­ко сте­ћи мир. Уза­луд. Да­њу ме је му­чи­ла ми­сао да сам ку­ка­вич­ки по­бе­гао с ме­ста где се вр­ше зло­чи­ни, а но­ћу, у […]

03 Космотворац

Космотворац (SF ро­ман, 1989) Су­бјек­тив­ни од­лом­ци     ЕПИ­ЛОГ   La-sol-la У ти­ши­ни жуд­ње, „Зја­пе­ћом Пра­зни­ном” све­ми­ра огла­ша­ва се дар ме­мо­ри­је фор­му­ле по­чет­ка јед­ног од ви­со­ких пу­те­ва жи­во­та ко­смич­ког ор­га­но­на: la-sol-la. До­пи­ру­ћи из пра­ге­нет­ских да­љи­на, кроз отво­ре­не ор­гу­ље ме­мо­ри­је, зву­ци умет­но­сти фу­ге од­је­ку­ју ода­ја­ма тво­је све­сти и ши­ре се – пре­ко мре­же си­нап­си и те­ле­ме­трич­ких […]

02 Кршевина

Кршевина (По­е­ма, Не­за­ви­сно ау­тор­ско из­да­ње, Бе­о­град, 1968)     ПО­СТИ­ЛА ЗА БИ­БЛИ­О­ФИЛ­СКО ИЗ­ДА­ЊЕ   Го­ди­не, жи­во­ти, ис­ку­ство, кул­ту­ра, укус и прин­ци­пи свих нас ути­ца­ли су на об­ли­ко­ва­ње ове књи­ге ко­ја је ства­ра­на то­ком су­сре­та из­да­ва­ча у пр­вим ме­се­ци­ма ове го­ди­не. То што је књи­га нај­зад по­при­ми­ла де­фи­ни­тив­ни об­лик је­сте са­мо усту­пак не­стр­пљи­вим чи­та­о­ци­ма. Но, об­лик […]

01 Књижевна дела Драгоша Калајића

Књижевна дела Драгоша Калајића   Кр­ше­ви­на (по­е­ма, 1968) Ко­смо­тво­рац (SF ро­ман, 1989) Ко­декс со­лар­ног ре­да (1985) По­след­њи Евро­пља­ни (ро­ман, 2001) Срп­ска де­ца Цар­ства (ро­ман, 2005)     Ве­ро­ват­но ни­је ве­ли­ки број оних ко­ји би уз име Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа нај­пре ста­ви­ли од­ред­ни­цу пи­сац. Пре би ре­кли сли­кар, пу­бли­ци­ста, фи­ло­соф, ан­га­жо­ва­ни ин­те­лек­ту­а­лац, иде­о­лог, али не и пи­сац. […]

Мејлинг листа