02 Исписи Драгоша Калајића

Исписи Драгоша Калајића (Фајл из за­о­став­шти­не)     ***   „Чо­век ко­ји не­ма хра­бро­сти да сто­ји иза сво­јих иде­ја или не вре­ди као чо­век или ње­го­ве иде­је не вре­де ни­шта.” Езра Па­унд   „Са­мо нам пре­по­род древ­ног ду­ха му­дро­сти мо­же ули­ти но­ви ду­хов­ни под­сти­цај, нео­п­хо­дан за пре­вла­да­ва­ње су­во­пар­ног ин­те­лек­ту­а­ли­зма ко­ји да­нас пре­о­вла­ђу­је.” Хер­ман Граф Кеј­сер­линг […]

01 Мисли Драгоша Калајића

Мисли Драгоша Калајића (ма­ли су­бјек­тив­ни из­бор, за по­че­так)     > Са­мо­по­што­ва­ње је основ сва­ког ва­ља­ног са­мо­по­у­зда­ња.   > Ми­сли и де­лај не­у­сло­вљив од прет­њи по­ра­за или обе­ћа­ња по­бе­де. Не­ма по­бе­де вред­ни­је од вер­но­сти се­би у по­ра­зу, ни­ти има ве­ћег по­ра­за од из­дај­ства се­бе због по­бе­де.   > Под уда­ри­ма не­при­ја­тељ­ства, ка­да те об­у­зи­ма­ју те­ско­ба […]

00 Реч пре

Реч пре   До­ла­зе­ћи из­да­ле­ка и стре­ме­ћи у да­љи­не, „из пра­и­сто­ри­је ка над­и­сто­ри­ји”, Дра­гош Ка­ла­јић је сле­дио глас древ­них учи­те­ља и њи­хо­вих број­них на­ста­вља­ча кроз ми­ле­ни­ју­ме и по­ко­ле­ња. Знао је шта нам је по­ру­че­но по ње­му и са са­му­рај­ском усред­сре­ђе­но­шћу нам је то пре­но­сио, реч­ју и при­ме­ром. То га је чи­ни­ло ве­ро­до­стој­ним учи­те­љем и чу­ва­ром […]

Мејлинг листа