012 Рајко Петров Ного: Пепео, пепео. О Драгошу Калајићу

РАЈКО ПЕТРОВ НОГО Пепео, пепео О Драгошу Калајићу     Драгош Калајић (1943–2005) и ја нисмо били пријатељи. Можда смо били познаници који су се узајамно уважавали. Волео сам његово господствено држање и паунску, разложну охолост, којом је рођењем био украшен. Његову супериорност са покрићем. Он, ваљда, моју срчаност. Који не верују, нека завире у […]

011 Уго Гауденци: Мисија која се наставља

ОПРО­ШТАЈ РИМ­СКЕ „РИ­НА­ШИ­ТЕ” ОД ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Мисија која се наставља     Дра­гош Ка­ла­јић, наш при­ја­тељ, моћ­ни глас европ­ског пре­по­ро­да, ин­те­лек­ту­а­лац ко­ји се бо­ри без стра­ха и без по­ви­ја­ња пред ли­бе­рал-де­мо­крат­ским то­та­ли­та­ри­змом што при­ти­ска свет, оти­шао је у пр­ви по­сле­по­ноћ­ни сат. Се­на­тор Ре­пу­бли­ке Срп­ске, ко­ју ки­ње атлант­ске си­ле, аутор есе­ја и књи­га из­у­зет­не исто­риј­ске и […]

010 Оливер Томић: Писмо Драгошу

Епи­сто­ле     ЈЕД­НО НЕО­БИЧ­НО ПИСМО ПОЧИВ­ШЕМ ДРА­ГО­ШУ КАЛА­ЈИ­ЋУ Луча тамом обузета   „Одго­вор на суштин­ска пита­ња сушти­на је чове­ка, наци­је и дру­штва. Пошто човек са два кич­ме­на сту­ба (или без кич­ме) не може опста­ти, не сме­ју их, ана­лог­но, умно­жа­ва­ти (или их се лиша­ва­ти) ни поме­ну­те струк­ту­ре сло­же­ни­јег соци­јал­ног типа, ина­че су изгу­бље­не. То се, […]

09 Јуриј Лошчиц: Пут Драгоша Калајића

ЈУРИЈ ЛОШЧИЦ Пут Драгоша Калајића     Шта је то но­ви­нар у са­вре­ме­ном све­ту? Де­фи­ни­ци­ја ове про­фе­си­је и од­но­са пре­ма њој има мно­го и ве­ћи­на од њих је не­га­тив­ног свој­ства. Са но­ви­нар­ством су по­ве­за­не увре­же­не пред­ста­ве о ла­жи, ко­рум­пи­ра­но­сти, бес­прин­ци­пи­јел­но­сти, по­вр­шно­сти, не­ча­сно­сти, па­то­ло­шкој ра­до­зна­ло­сти, раз­у­зда­ној бр­бљи­во­сти. Ка­же се да се ре­до­ви но­ви­на­ра по­пу­ња­ва­ју про­па­лим пи­сци­ма, […]

08 Роберт Штекер: Омаж

РОБЕРТ ШТЕ­КЕР Омаж Драгошу Калајићу     Пи­сац, сли­кар и по­ли­тич­ки чо­век Дра­гош Ка­ла­јић умро је у Бе­о­гра­ду 22. ју­ла 2005, по­сле ду­ге бо­ле­сти, ко­ја, све­јед­но, ни­је ума­њи­ла ње­го­ву чвр­сту во­љу у од­бра­ни тра­ди­ци­ја про­тив на­ле­та са­вре­ме­ног све­та и ње­го­вог глав­ног ин­стру­мен­та, аме­рич­ког им­пе­ри­ја­ли­зма. Упо­знао сам Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа у Бри­се­лу, 1994. го­ди­не, пре­ко Алек­сан­дра Ду­ги­на. […]

07 Бранко Кукић: Традиција будућности Драгоша Калајића

БРАН­КО КУ­КИЋ Традиција будућности Драгоша Калајића     Пи­са­ти да­нас о Дра­го­шу Ка­ла­ји­ћу као уред­ни­ку у из­да­ва­штву под­ра­зу­ме­ва да се не­што ка­же и о ње­го­вим иде­ја­ма, од­но­сно о ње­го­вој уло­зи у ства­ра­њу од­ре­ђе­ног ми­шље­ња у на­шој кул­ту­ри. Дра­гош Ка­ла­јић је се­дам­де­се­тих и осам­де­се­тих при­па­дао оним љу­ди­ма ко­ји су ве­ро­ва­ли да се мо­дер­на ми­сао не мо­же […]

06 Удружење књижевника Србије: Свој господар, европски господин

ОПРО­ШТАЈ­НО СЛО­ВО УДРУ­ЖЕ­ЊА КЊИ­ЖЕВ­НИ­КА СРБИ­ЈЕ ОД ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Свој господар, европски господин     Удру­же­ње књи­жев­ни­ка Ср­би­је ра­ста­је се са ту­гом од сво­га чла­на Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа, срп­ског пи­сца и ве­ли­ког Евро­пља­ни­на, чи­ји је циљ био да срп­ски на­род јед­но­га да­на жи­ви у Евро­пи у ко­јој су на вр­ху ду­хов­не и етич­ке вред­но­сти, у Евро­пи ко­ја […]

05 Радован Караџић: Драгош Калајић, икона српске културе

Вар­ни­це из неса­ни­це     СЈЕ­ЋА­ЊЕ НА ДРА­ГО­ША КАЛА­ЈИ­ЋА Икона српске културе     Кад физич­ки неста­ну људи који су нас некад импре­си­о­ни­ра­ли сво­јом лич­но­шћу. човјек осје­ти пра­зни­ну у којој пома­ло, тир­јан­ством и под­му­кло­шћу вре­ме­на, бли­је­де оне оштре црте које су чини­ле фор­мат те лич­но­сти. Помр­ли су ми или изги­ну­ли број­ни при­ја­те­љи, па се осје­ћам, […]

04 Момо Капор: Фрагменти о Драгошу

МОМО КАПОР Фрагменти о Драгошу     Ка­да вас за­у­век на­пу­сти не­ко бли­зак, го­то­во вр­шњак, по­треб­но је мно­го вре­ме­на да би се у пот­пу­но­сти схва­ти­ла ње­го­ва пра­ва вред­ност и зна­чај ко­ји је имао. Аутор ових ре­до­ва, на жа­лост, не­ма вре­ме­на да че­ка на ту исто­риј­ску дис­тан­цу ка­да је у пи­та­њу де­ло Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа, па ће […]

03 Бранислав Матић: Последњи Хиперборејац

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ (1943-2005) Последњи Хиперборејац   Пр­ви ин­тер­вју „ЕВРО­ПЕ НА­ЦИ­ЈА” био је по­след­њи ин­тер­вју Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа. Оти­шао је пет ми­ну­та на­кон по­но­ћи, тек за­по­че­тог 22. ју­ла. Небо над Бео­гра­дом било је зве­зда­но. И тај по­след­њи по­ло­жај са ове стра­не, иако не­по­врат­но из­гу­бљен, бра­нио је зади­вљу­ју­ће ду­го, опо­вр­га­ва­ју­ћи прог­но­зе струч­ња­ка, ку­ка­вич­ку ло­ги­ку, ра­чу­ни­це не­до­стој­них. И у […]

Мејлинг листа