01 Драгош Калајић — Живот, дела (био-библиографски подаци)

Живот, дела     Дра­гош Ка­ла­јић (22. фе­бру­ар 1943 — 22. јул 2005, у Бе­о­гра­ду). Сту­дије умет­но­сти завр­шио је на рим­ској Ac­ca­de­mia di Bel­le Ar­ti 1965. го­ди­не, дипло­ми­рав­ши с нај­ве­ћом оце­ном (30 cum la­u­de). Жи­вео је и ра­дио у Бе­о­гра­ду и Ри­му. Био је члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, Удру­же­ња ли­ков­них умет­ни­ка Ср­би­је и Са­ве­за пи­са­ца […]