Реч пре

Реч пре     Оста­вио је ду­бок траг у до­ме­ну те­ле­ви­зиј­ског ства­ра­ла­штва. Ње­го­ва еру­ди­ци­ја, иде­је и из­о­штре­на оп­ти­ка да­ле су на те­ле­ви­зи­ји на­ро­чи­то про­до­ран из­раз. Упе­ча­тљив и ори­ги­на­лан. Ка­ме­ра је во­ле­ла Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа, а он је знао ње­ну моћ. Знао је да се ка­ме­ра не да пре­ва­ри­ти, да она ви­ди сва­ку пу­ко­ти­ну и не­си­гур­ност, и […]

Мејлинг листа