DOLCE VITA

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ

О кравати

 

 

Са­мо не­у­пу­ће­ни у зна­че­ње и зна­чај кра­ва­те мо­гу тај ко­мад тка­ни­не ла­ко­ми­сле­но ба­га­те­ли­са­ти и ве­зи­ва­ти га око соп­стве­ног вра­та без ика­кве ве­зе са соп­стве­ном лич­но­шћу, већ је­ди­но са мо­дом или са пра­ви­ли­ма склад­них бо­ја.

По ве­о­ма рас­про­стра­ње­ној ле­гед­ни, то име по­ти­че од хр­ват­ских пла­ће­ни­ка ко­ји су жа­ри­ли и па­ли­ли, од­но­сно ра­то­ва­ли по Фран­цу­ској Лу­ја XIV, да­кле у XVI­II сто­ле­ћу. Но­си­ли су по пра­ви­лу при­ве­ске око вра­та, ко­ји су по­том по њи­ма про­зва­ни.

Ка­ко су Ср­би рет­ко злоб­ни, а Хр­ва­ти че­шће об­у­зе­ти ма­зо­хи­змом ком­плек­са свог про­ви­ни­ци­ја­ли­зма, они ка­жу да је „кра­ва­та” је­ди­на хр­ват­ска реч ко­ју је усво­јио „ве­ли­ки свет”.

Ипак, пи­сац ових ре­до­ва је ви­ше­стру­ко сум­њи­чав пре­ма овој ле­ген­ди. Пре све­га, пи­та­ње је да ли је реч о Хр­ва­ти­ма у ет­нич­ком или ге­о­граф­ском сми­слу. С об­зи­ром да су и та­да, као и у прет­ход­ним сто­ле­ћи­ма, Хр­ват­ску и Евро­пу од на­је­зде исла­ми­зо­ва­них Ази­ја­та и по­ту­ри­ца бра­ни­ли углав­ном Ср­би, од­но­сно срп­ски Кра­ји­шни­ци, ло­гич­но је за­кљу­чи­ти да је и та пла­ће­нич­ка вој­ска у Фран­цу­ској углав­ном би­ла са­ста­вље­на од срп­ског ма­те­ри­ја­ла.

Осим то­га, ре­че­ни „Хр­ва­ти” ни­су из­ми­сли­ли кра­ва­ту, не­го је тај део оде­ће мно­го древ­ни­ји и по све­му су­де­ћи по­ти­че из кул­ту­ре оде­ва­ња ста­рих Ри­мља­на. Ка­ко све­до­чи јед­на Хо­ра­ци­је­ва са­ти­ра, Ри­мља­ни су кра­ва­ту зва­ли fo­ca­le. Мо­жда зна­чај кра­ва­те осве­тља­ва и то име, ко­је по­ти­че, прет­по­ста­вљам, из истог ко­ре­на као и fo­cus (ог­њи­ште, дом, по­ро­ди­ца, жр­тве­ник), те fo­ci­lo (окре­пи­ти се, опо­ра­ви­ти, ожи­ве­ти).

Јед­но је из­ве­сно: у ви­со­ком сред­њо­ве­ко­вљу кра­ва­та иш­че­за­ва из упо­тре­бе, а по­том хро­ни­ке XVII сто­ле­ћа све­до­че да она по­но­во из­би­ја на сце­ну мо­де, ши­ре­ћи се по це­лој Евро­пи, у раз­ли­чи­тим об­ли­ци­ма ко­ји су се очу­ва­ли до на­ших да­на.

У ве­ли­кој су за­блу­ди они ко­ји ми­сле да је но­ше­ње кра­ва­те из­бор и знак кон­фор­ми­зма. И у том слу­ча­ју, сву од­го­вор­ност сно­си на­чин и свр­ха упо­тре­бе. По сво­јој при­ро­ди, кра­ва­та је су­шта су­прот­ност сва­ком кон­фор­ми­зму и сва­кој уни­фор­ми­са­но­сти, јер је упра­во знак из­ра­жа­ва­ња и пре­по­зна­ва­ња пер­со­нал­но­сти и је­дин­стве­но­сти. Но­си­ти кра­ва­ту ра­ди „упри­сто­је­ња” или уса­гла­ша­ва­ња са вла­да­ју­ћом мо­дом сво­је­вр­сни је бе­сми­сао.

Нај­са­же­ти­ју де­фи­ни­ци­ју зна­че­ња и зна­ча­ја кра­ва­те, са тач­ке гле­ди­шта мо­дер­ног гло­ба­ли­зо­ва­ног чо­ве­ка, пру­жио је чу­ве­ни фран­цу­ски ТВ-во­ди­тељ Ги­јон Ду­ран: „Кра­ва­та је је­ди­на по­бу­на ко­ја је до­пу­ште­на чо­ве­ку XX ве­ка.”

Оно што је за­ста­ва за др­жа­ву или на­ци­ју, грб за пле­мић­ку ло­зу, то је кра­ва­та — у не­до­стат­ку дру­гих „до­пу­ште­них” обе­леж­ја — за мо­дер­ног чо­ве­ка, за ње­го­ву угро­же­ну осо­бе­ност или ин­ди­ви­ду­ал­ност. Сто­га, кра­ва­ту ва­ља иза­бра­ти и но­си­ти у скла­ду са соп­стве­ном лич­но­шћу. За­то се сло­бод­но мо­же ре­ћи да кра­ва­та чо­ве­ка чи­ни чо­ве­ком. Она га не са­мо из­ра­жа­ва, већ и пре­о­бра­жа­ва.

За­блу­де у ко­ји­ма жи­ве гра­ђа­ни мо­дер­не ци­ви­ли­за­ци­је За­па­да осве­до­ча­ва њи­хо­ва оп­шта скло­ност да кра­ва­те би­ра­ју пре­ма оде­лу, уме­сто обрат­но. Ва­ља пр­во иза­бра­ти кра­ва­ту, а тек по­том тра­жи­ти оде­ло ко­је би би­ло у скла­ду са тим зна­ме­њем соп­ства.

Не знам за­што, али ја ни­ка­да у свом жи­во­ту се­би ни­сам иза­брао ни­ти ку­пио ни јед­ну кра­ва­ту. Све кра­ва­те ко­је по­се­ду­јем до­био сам на по­клон. По­ти­чу из ру­ку же­на ко­је су би­ле или оста­ле дра­ге мом ср­цу и ду­ши. На­рав­но, нај­ви­ше кра­ва­та по­кло­ни­ла ми је су­пру­га. Је­ди­ни по­кло­ни из му­шких ру­ку по­ти­чу од са­мих про­из­во­ђа­ча кра­ва­та, од нај­слав­ни­јег, Ан­то­ни­ја Ра­ти­ја, до на­шег Не­ве­на.

Жи­вот­но ис­ку­ство ме је на­у­чи­ло да се са­мо па­мет­не али и сме­ли­је же­не од­лу­чу­ју да му­шкар­цу ко­га во­ле или це­не по­кло­не кра­ва­ту. Оне до­бро зна­ју или ин­ту­и­ци­јом на­слу­ћу­ју да је кра­ва­та стег лич­но­сти у му­шкар­цу. По­кла­ња­ју­ћи кра­ва­ту, оне не­мо да­ју до зна­ња му­шкар­цу ка­квим га ви­де или ка­квим же­ле да га ви­де. За­то за та­кав по­клон ва­ља има­ти и хра­бро­сти, јер по­гре­шан из­бор мо­же иза­зва­ти од­бој­ност. Осим то­га, та­кав по­клон ода­је или из­ра­жа­ва же­љу за при­сно­шћу, за ве­зи­ва­њем, јер је кра­ва­та и сим­бол јед­не ве­зе. Као по­клон из ру­ку же­не, она мо­же да сим­бо­ли­ше и за­гр­љај, око вра­та, око мо­рал­не кич­ме чо­ве­ка. <

 

(Из ау­тор­ског тек­ста „Кра­ва­та чи­ни чо­ве­ком”, ма­га­зин Да­ма, Бе­о­град, 1998)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа