DOLCE VITA

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ

О дами и џентлмену

 

 

„… Oд же­не не оче­ку­јем да она бу­де џен­тлмен већ да бу­де же­на. У при­ро­ди же­не по­сто­ји та­јан­стве­но и му­шким очи­ма не­спо­зна­тљи­во је­згро ко­је је не­сво­ди­во на кла­сич­но од­ре­ђе­ње џен­тле­ме­на. Пра­ва же­на, си­лом сво­је при­ро­де, не осе­ћа сво­је оба­ве­зе пре­ма ло­ги­ци жи­во­та зва­ној ети­ка. Она у то­ме ви­ди или осе­ћа не­ку вр­сту ко­стре­ти ко­ја спу­та­ва ње­ну сло­бо­ду, са­о­бра­зну при­род­ним про­це­си­ма ко­ји та­ко­ђе не тр­пе ни­ка­кве бра­не, ме­ђе, гра­ни­це и ка­те­го­ри­јал­на раз­гра­ни­че­ња.

Же­на свет ви­ди и до­жи­вља­ва као јед­ну ор­ган­ску це­ли­ну. За­то же­на и нај­ма­њи удар до­жи­вља­ва це­ли­ном свог би­ћа, ко­је би­ва сво по­тре­се­но, док му­шка­рац, за­хва­љу­ју­ћи скло­но­сти ап­стракт­ном ми­шље­њу и свр­ста­ва­њу ства­ри и по­ја­ва у огра­ни­че­не ка­те­го­ри­је, уме да та­кве уда­ре ло­ка­ли­зу­је у од­го­ва­ра­ју­ћи до­мен и не­у­тра­ли­ше.

За­хва­љу­ју­ћи сво­јој дис­тан­ци или су­пер­и­ор­но­сти спрам ети­ке, же­на мно­го бо­ље од му­шкар­ца уме да це­ни етич­ност. Етич­ност је вр­ли­на ко­ју же­на нај­ви­ше це­ни код му­шкар­ца. Же­на је ду­бо­ко кон­зер­ва­тив­но би­ће, у нај­бо­љем, нај­пле­ме­ни­ти­јем сми­слу тог пој­ма де­сни­це. Она ра­ђа жи­вот и нај­бо­ље зна вред­ност и це­ну жи­во­та. Она од му­шкар­ца из­и­ску­је етич­ност јер зна, све­сно или ин­ту­и­тив­но, да је жи­вот не­мо­гућ без ети­ке, да је ети­ка основ­на струк­ту­ра и ло­ги­ка жи­во­та. За­то сва­ка пра­ва же­на осе­ћа без­мер­но за­до­вољ­ство кад зна да се мо­же осло­ни­ти на јед­ног џен­тлме­на, пр­во­кла­сног и нео­п­ход­ног са­ве­зни­ка у од­бра­ни жи­во­та.

Реч де­сни­ца, ов­де и увек, ја ко­ри­стим у из­вор­ном, да­кле тра­ди­ци­о­нал­ном и веч­ном, де­он­то­ло­шком и ду­хов­ном сми­слу, а не у мо­дер­ном, по­ли­ти­кант­ском. Да би­смо се бар при­бли­жно оба­ве­сти­ли о из­вор­ном зна­че­њу де­сни­це, до­вољ­но је да кон­сул­ту­је­мо реч­ни­ке сим­бо­ла. Де­сна стра­на је увек – у свим тра­ди­ци­ја­ма – сим­бол исти­не, на­пред­но­сти, здра­вља, све­тло­сти, сна­ге, ле­по­те, до­бро­те. А ле­ва – сим­бол ла­жи, на­за­до­ва­ња, бо­ле­сти, мра­ка, сла­бо­сти, на­ка­зно­сти и зла. За­то је ве­ли­ки Не­ма­ња, од­ла­зе­ћи на онај свет, по­ру­чио Ср­би­ма да иду са­мо де­сним пу­тем, јер су на ње­му Бож­ји, а на ле­вом су ђа­во­ло­ви.” <

 

(Из ин­тер­вјуа ма­га­зи­ну Џен­тлмен)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа