GENIUS LOCI

РЕЧ ПРЕ

Живети се не мора, али се мора пловити

 

 

Пу­то­ва­ње ни­је са­мо на­чин да се пре­ђе, углав­ном нај­кра­ће и нај­е­фи­ка­сни­је, раз­да­љи­на из­ме­ђу две тач­ке у про­сто­ру. Мно­го ви­ше од то­га, пу­то­ва­ње је и ис­тра­жи­ва­ње и са­зна­ва­ње, осва­ја­ње но­во­га и пу­сто­ло­ви­на, игра. Оно мо­же би­ти страст, фи­ло­зо­фи­ја, по­глед на свет, мо­же има­ти сво­ју есте­ти­ку и по­е­ти­ку, сво­је об­ре­де. Има у ње­му не­че­га од древ­не ал­хе­миј­ске тај­не: не ме­ња­ју се са­мо пре­де­ли кроз ко­је се пу­ту­је, не­го и сам пут­ник. Пу­то­ва­ње ни­је са­мо упо­зна­ва­ње све­та у ко­јем жи­ви­мо, не­го и соп­стве­не ду­ше. То је искон­ско об­ја­вље­ње ко­је су нам пре­не­ли му­дра­ци: „Ле­по­та је у оку оно­га ко гле­да.” „Бо­жан­ско ни­је у оно­ме ко је пред­мет ди­вље­ња, не­го у оно­ме ко се ди­ви.”

Пу­то­ва­ти — то ни­је са­мо гле­да­ти, не­го и ви­де­ти.

Ви­ше пу­та Дра­гош Ка­ла­јић је ци­ти­рао ове ре­че­ни­це свог при­ја­те­ља, из пред­го­во­ра јед­ној ва­жној књи­зи о Ср­би­ји. Вра­ћао им се и под­се­ћао на њих.

А у овом одељ­ку Сај­та Дра­гош Ка­ла­јић по­ка­зу­је нам до ка­квих је да­љи­на он сти­гао на сво­јим пу­то­ва­њи­ма. До ка­квих ду­би­на и ви­си­на. На­слу­ћу­је­мо ве­ли­ки труд ко­ји је увек нео­п­хо­дан да би из­гле­да­ло ка­ко ства­ри те­ку с ла­ко­ћом. Ви­ди­мо ко­ли­ко је на тим пу­то­ва­њи­ма он про­ве­ра­вао сво­ја зна­ња и учио, и ко­ли­ко је по­том по­ма­гао дру­ги­ма да уче.

Сва пу­то­ва­ња Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа су јед­но Пу­то­ва­ње, уз­бу­дљи­во и не­пре­кид­но, ра­до­зна­ло и про­све­тљу­ју­ће. То Дра­го­ше­во Пу­то­ва­ње је и жи­вот и сан. Жи­вот као пло­вид­ба, сан о по­врат­ку у наш не­бе­ски за­ви­чај, у наш пра­ви дом.

Ли­ни­је Дра­го­ше­вих пу­то­ва­ња, са ко­јих ов­де до­но­си­мо за­пи­се, ис­цр­та­ва­ју пред на­шим очи­ма ма­пу јед­не на­ро­чи­те са­крал­не ге­о­гра­фи­је, евро­а­риј­ске и хи­пер­бо­реј­ске, у ко­јој ни­су слу­чај­ни чак ни они ко­ји ве­ру­ју у слу­чај. Дух тих ме­ста, њи­хов ge­ni­us lo­ci, чу­ва ва­жне исти­не о на­ма. За­то сти­же­мо у Сто­ун­хенџ и ста­ри Ефес, у До­ло­ми­те и на Ки­не­ски зид, у Ур­би­но и на Си­ми, у Па­риз и Бе­о­град. И за­то се увек вра­ћа­мо, ави­о­ни­ма и во­зо­ви­ма и бро­до­ви­ма ко­ји из­ра­ња­ју и пра­ско­зор­ја. <

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

GENIUS LOCI

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

Мејлинг листа