ХОРИЗОНТИ

Реч пре

 

 

Дра­гош Кала­јић је бит­не фор­ма­тив­не прин­ци­пе свог погле­да на свет про­на­ла­зио чита­њем, а иску­ша­вао писа­њем. Гра­дио га уче­њем (тео­ри­јом), а све­до­чио живо­том (бор­бом).

Посве­ћен у Тра­ди­ци­ју, знао је да она није исто­ри­ја него дух, није пуки след гене­ра­ци­ја и дога­ђа­ја него све­тлост над­вре­ме­ног сми­сла, није фол­клор ни псе­у­до­е­зо­те­риј­ска игра­ри­ја него ватра и алхе­миј­ско зла­то, није заро­бље­ност про­шло­шћу него ностал­ги­ја за будућ­но­шћу, није оби­чај и меха­нич­ко пона­вља­ње него обред и посве­ће­но зна­ње.

Кроз то је пре­ме­ра­вао и тран­сцен­ди­рао свет. Кроз то су се отва­ра­ли њего­ви хори­зон­ти, које је поде­лио са нама.

Бара­тао је, да, огром­ном еру­ди­ци­јом. Њего­ва мисао сеза­ла је кроз целу исто­ри­ју иде­ја, сва­ку је нит могао сле­ди­ти до њеног пра­ис­хо­ди­шта и до њеног кра­ја (што је, нарав­но, исто). Али није тиме опте­ре­ћи­вао ни обес­хра­бри­вао сво­је чита­о­це. Увек је ишао у срце ства­ри, а загра­де отва­рао и екс­кур­се чинио само тамо где је то изи­ски­вао „дока­зни посту­пак” или где би чита­о­цу могла устре­ба­ти „помоћ при­ја­те­ља”. Волео је теме у који­ма се дотад није мно­го огле­дао; оне су му слу­жи­ле као добар раз­лог да се упу­сти у нова изу­ча­ва­ња и сазна­ва­ња.

У овом одељ­ку Кала­ји­ће­вог вир­ту­ел­ног упо­ри­шта под­се­ћа­мо на њего­ве кључ­не фило­зоф­ске и тео­риј­ске радо­ве, од Упо­ри­шта, Мапе (анти)уто­пи­ја и Сма­ка све­та до Кодек­са Солар­ног реда и Европ­ске иде­о­ло­ги­је. Само под­се­ћа­мо, даје­мо нео­п­ход­не коор­ди­на­те, јер ове стра­ни­це нису заме­на него под­сти­цај за чита­ње Кала­ји­ће­вих књи­га. Ту је и низ важних тео­риј­ских тек­сто­ва и огле­да који нису увр­шће­ни ни у јед­ну њего­ву књи­гу; оста­ли су расу­ти као про­све­тљу­ју­ћи пред­го­во­ри или пого­во­ри у књи­га­ма дру­гих ауто­ра, или као при­ло­зи у сво­је­вре­ме­но изу­зет­но важним часо­пи­си­ма, понај­ви­ше у Делу.

У том прав­цу ће и нара­ста­ти мате­ри­јал у овом одељ­ку, поред оста­лог и зато што је до тих тек­сто­ва данас теже доћи. Од тога ће бити гра­ђе­ни и нови насло­ви у оче­ки­ва­ним сабра­ним дели­ма Дра­го­ша Кала­ји­ћа. <

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа