ИНИЦИЈАЦИЈЕ

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ

„Мистерија кабале” Елифаса Левија

 

 

У исто­ри­ји мо­дер­ног езо­те­ри­зма фи­гу­ра Ели­фа­са Ле­ви­ја из­два­ја се при­ма­том ис­тра­жи­вач­ких пред­у­зе­ћа, ши­ри­ном и да­ле­ко­се­жно­шћу ути­ца­ја те спек­та­ку­лар­но­шћу би­о­гра­фи­је. Син си­ро­ма­шног обу­ћа­ра, Alp­hon­se-Lo­u­is Con­stant, али­ас Elip­has Le­vi, пр­во об­ра­зо­ва­ње је сте­као у ка­то­лич­ком се­ме­ни­шту, где се при­пре­мао за све­ште­нич­ку ка­ри­је­ру. Прем­да је ка­сни­је пре­ћут­но при­хва­тио ти­ту­лу „опа­та” — он ни­ка­да ни­је сте­као ве­ћу екле­зи­ја­стич­ку ти­ту­лу од ђа­кон­ске. До­жи­вев­ши не­ку вр­сту со­ци­јал­не кри­зе, Ле­ви је на­пу­стио се­ме­ни­ште да би се по­све­тио ре­во­лу­ци­о­нар­ној ак­ци­ји, про­из­вод­њи пам­фле­та у ду­ху уто­пиј­ског со­ци­ја­ли­зма и пан­ху­ма­ни­зма, ко­ји су му отва­ра­ли вра­та за­тво­ра и нај­по­мод­ни­јих са­ло­на епо­хе.

Нео­че­ки­ва­но, 1850. го­ди­не, да­кле у че­тр­де­се­тој го­ди­ни жи­во­та, Ле­ви до­жи­вља­ва но­ву, овог пу­та спи­ри­ту­ал­ну или спи­ри­ту­а­ли­стич­ку кри­зу, ко­ја га је уве­ла у свет мо­дер­ног езо­те­ри­зма и окул­ти­зма, где га вас­пи­та­ва­ју де­ла Ро­зен­ро­та (Ro­sen­rot­h), Све­ден­бор­га (Swe­den­bor­ga), де Сент-Мар­ти­на (de Sa­int-Mar­ti­n), д’О­ли­ви­јеа (d’O­li­ve­t), те на­ро­чи­то Врон­ског (Wron­skи), под чи­јим ути­ца­јем пи­ше пр­во де­ло та­кве вр­сте: Дог­ма и ри­ту­ал ви­со­ке Ма­ги­је. Као по­след­ња ве­за са прет­ход­ним све­том, на­пу­шта га ње­го­ва ле­па и мла­да же­на, не­вољ­на да га сле­ди на но­вом пу­ту.

Вр­ло бр­зо Ле­ви је сте­као про­фил ори­ги­нал­ног ми­сли­о­ца и пи­сца чи­ја су де­ла при­вла­чи­ла па­жњу ве­о­ма хе­те­ро­ге­них ам­би­је­на­та епо­хе, од Па­ри­за до Лон­до­на, од езо­те­ри­ста до умет­ни­ка ро­ман­ти­чар­ског или сим­бо­ли­стич­ког на­дах­ну­ћа. Сво­ју са­мо­стал­ност је из­ра­зио и на­пу­шта­њем ма­сон­ске ло­же „Ве­ли­ког Ори­јен­та“, сма­тра­ју­ћи да је у пи­та­њу вид мо­дер­не се­ку­ла­ри­за­ци­је, где су из­гу­бље­на зна­ња ори­ги­нал­них зна­че­ња сим­бо­ла и ри­ту­а­ла.

Ду­хов­но пред­у­зе­ће Ле­ви­ја ка­рак­те­ри­ше ам­би­ци­ја ује­ди­ње­ња раз­ли­чи­тих тра­ди­ци­ја (хри­шћан­ске, ка­ба­ли­стич­ке, је­вреј­ске) под све­тлом уве­ре­ња да оне по­ти­чу из је­дин­стве­ног ко­ре­на те да њи­хо­ви тек­сто­ви са­др­же и „скри­ве­но” зна­че­ње. Да­кле, у ши­рем сми­слу, у пи­та­њу је зна­чај­на ин­ту­и­ци­ја „При­мор­ди­јал­не Тра­ди­ци­је” ко­ју је тек у XX ве­ку по пла­не­тар­ном об­зор­ју раз­ли­чи­тих кул­ту­ра осве­тлио Ре­не Ге­нон (Re­ne Gu­e­non) де­ли­ма по­пут Ве­ли­ке три­ја­де.

На­ро­чи­то је за­ни­мљив Ле­ви­јев скеп­ти­ци­зам ко­јим је од­луч­но од­би­јао су­је­вер­ја епо­хе, по­пут спи­ри­ти­зма и ре­ин­кар­на­ци­о­ни­зма. По ре­чи­ма Ге­но­на (Gu­e­no­n), „опат је су­штин­ски био ан­ти­спи­ри­ти­ста и ни­ка­да ни­је ве­ро­вао у ре­ин­кар­на­ци­ју. Ако се по­не­кад пред­ста­вљао као ре­ин­кар­на­ци­ја Ра­блеа (Ra­be­la­i­s) — чи­нио је то са­мо у сми­слу ин­те­лек­ту­ал­не ша­ле.”

Ја­сно је да су вре­ме и раз­вој нео-ме­та­фи­зич­ке ми­сли, уз тре­зор фи­ло­ло­шких са­зна­ња, де­вал­ви­ра­ли мно­ге аспек­те Ле­ви­је­вог уче­ња, али оно ипак оста­је не­за­о­би­ла­зна по­ја­ва кул­ту­ре XIX сто­ле­ћа, по­ја­ва без ко­је ни­је мо­гу­ће раз­у­ме­ти мно­ге ње­не то­ко­ве и пло­до­ве. Де­ло Ми­сте­ри­ја ка­ба­ле је нај­по­год­ни­ји рад за упо­зна­ва­ње мо­дер­ног чи­та­о­ца са Ле­ви­јем. То је ујед­но нај­за­ни­мљи­ви­је и нај­при­хва­тљи­ви­је прег­ну­ће Ле­ви­ја. У пи­та­њу су ко­мен­та­ри и ту­ма­че­ња нај­не­про­зир­ни­јих об­ја­ва Је­зе­ки­је и те­о­ло­га Јо­ва­на из Апо­ка­лип­се. Чи­ње­ни­ца да су то и нај­та­јан­стве­ни­ји тек­сто­ви хри­шћан­ства — пред­мет ми­ле­нар­них на­по­ра „де­ши­фро­ва­ња” — осве­тља­ва зна­чај и при­влач­ност Ле­ви­је­вог прег­ну­ћа да про­ник­не у тај­ни сми­сао об­ја­ва. <

 

(Бе­о­град, 1987)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа