КЊИЖЕВНОСТ

 

***

БЕ­ЛИ ВУК

 

Мо­гао си оста­ти за­шти­ћен гр­бом,

што са­жи­ма не­по­мрач­ну сла­ву плем­ства,

ужи­ва­ти веч­ност над књи­жар­ским гро­бом

ми­то­ва и ве­ра, уз на­уч­на јем­ства…

 

Ти пак ју­риш пу­сти­њом зла што се ши­ри,

на­су­прот сти­хи­ја до­ба про­па­да­ња.

Го­не у те­би де­мо­на, ка­жу  жби­ри,

а ни­ша­не тво­је  сун­це ус­пра­вља­ња.

 

Ти до­но­сиш свом на­ро­ду жи­вот­ни дах

од иско­на, да га сна­жи под оп­са­дом

си­ла не­за­си­тих и на­не­се им крах,

на­о­ру­жан бо­жан­ском  во­љом и на­дом.

 

Ка­жу да си  бли­зу,  све су кра­ћи да­ни,

до­стој­на пре­тка бо­ри се тво­ја ра­са,

опет Кра­ји­шни­ци, бор­ци иза­бра­ни

у бој сту­па­ју пут европ­ског спа­са…

 

 

***

ПЕ­СМА ПО­СЛЕД­ЊЕГ РИМ­СКОГ ЛЕ­ГИ­О­НА­РА НА УТВР­ДИ СИН­ГИ­ДУ­НУ­МА

 

Зо­ве се јан­тар, кри­стал на­ше ме­мо­ри­је,

ко­ји има бо­ју ока тво­је ве­дри­не,

с по­гле­дом што стре­ми из пре­и­сто­ри­је

и про­жи­ма ме веч­ним све­тлом из ви­си­не.

 

Зо­ве се по­нос, на­ших пре­да­ка вр­ли­на,

што има др­жа­ње по узо­ру твог ста­са,

уз­диг­ну­тог над ми­лом и си­лом до­ли­на,

све­до­че­ћи сви­ма ка­ква је  тво­ја ра­са.

 

Зо­ве се Sol  in­vic­tus, бог наш што нас во­ди

чи­ји сјај иси­ја­ва ол­тар тво­јих гру­ди,

кроз за­гр­љај их пру­жи да се двој­ство сро­ди

и  пат­ње све из­ба­ци да  зо­ра за­ру­ди.

 

Зо­ве се вер­ност етос с ко­јим се  мо­лим

а ти га оли­ча­ваш. Ка­жем ти о ста­њу

ства­ри ка­ко бих ти ре­као да те  во­лим.

 

 

***

БЕ­ЛИ ОРАО

 

Хо­ће­мо да увек бу­деш сли­ка узо­ра

сло­бод­ног ле­та ду­ха из­над свих ви­си­на,

учи­ло од­лич­но пле­ме­ни­тих на­зо­ра,

што тра­же по­бе­ду над си­ла­ма ни­зи­на.

 

Дво­гла­вљем је­ди­ниш мо­ћи ума и си­ла

и на­ла­жеш це­ло­ви­тост про­тив раз­до­ра,

сан им­пе­ри­је чу­ваш под окри­љем кри­ла,

са­мо из твог ока зра­чи на­ша зо­ра.

 

Зна­ме­ње бе­ла­штва, са­жи­маш све бе­ли­не,

учиш нас да бу­де­мо бе­лом вер­ни, исти,

спрем­ни по­врат­ку у зве­зда­не по­стој­би­не,

вој­ни­ци иде­је Не­ба, пра­ви и чи­сти.

 

Ускок ко­га уз­диг­нут зна­мен твој по­кре­ће,

иза­брао је пут све­сти, бор­бе и пат­ње,

уме­сто сле­пи­ла, стра­ха и ма­ле сре­ће.

 

 

(Три пе­сме Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа, из за­о­став­шти­не, пи­са­не су, по свој при­ли­ци, у на­ме­ри да бу­ду део не­ке ве­ће про­зне струк­ту­ре)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа