ПУТ

Живот, дела

 

 

Дра­гош Ка­ла­јић (22. фе­бру­ар 1943 — 22. јул 2005, у Бе­о­гра­ду). Сту­дије умет­но­сти завр­шио је на рим­ској Ac­ca­de­mia di Bel­le Ar­ti 1965. го­ди­не, дипло­ми­рав­ши с нај­ве­ћом оце­ном (30 cum la­u­de). Жи­вео је и ра­дио у Бе­о­гра­ду и Ри­му. Био је члан Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је, Удру­же­ња ли­ков­них умет­ни­ка Ср­би­је и Са­ве­за пи­са­ца Ру­си­је. Ње­го­ва де­ло­твор­ност се ис­по­ља­ва­ла у ни­зу до­ме­на, од књи­жев­ног и ли­ков­ног ства­ра­ла­штва до исто­ри­је умет­но­сти и из­да­ва­штва.

 

 

Основ­на би­бли­о­гра­фи­ја

 

Кр­ше­ви­на, Не­за­ви­сна аутор­ска из­да­ња Сло­бо­да­на Ма­ши­ћа, Бе­о­град, 1968.

Упо­ри­ште — ре­ха­би­ли­та­ци­ја струк­ту­ре ин­те­грал­ног чо­ве­ка, из­да­ње ча­со­пи­са „Де­ло” (Но­лит), Бе­о­град, 1971.

Ма­па (ан­ти)уто­пи­ја — оглед јед­не мор­фо­ло­ги­је кри­зе кул­ту­ре мо­дер­ног За­па­да, из­да­ње За­мак кул­ту­ре, Вр­њач­ка Ба­ња, 1978.

Смак све­та, На­клад­ни за­вод Ма­ти­це Хр­ват­ске, За­греб, 1979.

Ко­декс со­лар­ног ре­да, Ба­та књи­га, збир­ка „Та­бак”, Бе­о­град, 1985.

From Le­o­nar­do to Pi­cas­so, Ју­го­сла­ви­ја Еко, Бе­о­град, 1989.

Ко­смо­тво­рац, Бе­ле­тра, Бе­о­град, 1990.

Аме­рич­ко зло, БИГЗ, 1993.

Срп­ско до­бро, Ис­точ­ник, Но­ви Сад, 1994.

Из­да­на Евро­па, Ју­го­сла­ви­ја­пу­блик, Бе­о­град, 1994.

Ру­си­ја уста­је, Ду­га, Ша­мац (Ре­пу­бли­ка Срп­ска) 1994.

Треmaя ми­ро­вая во­й­на, Ан­ти­фа­шист­кий цен­тр рос­си­й­ско­го опщ­е­на­род­но­го со­ю­за, Мо­сква, 1995.

Аме­рич­ко зло 2, ИКП „Ни­ко­ла Па­шић”, Бе­о­град, 1998.

Ser­bia, trin­cea d’Eu­ro­pa, Edi­zi­o­ni all’in­seg­na del Vel­tro, Пар­ма, 1999.

По­след­њи Евро­пља­ни, Апо­строф, Бе­о­град, 2001.

Европ­ска иде­о­ло­ги­ја, ИКП „Ни­ко­ла Па­шић”, Бе­о­град, 2004.

Ру­си­ја уста­је, (дру­го про­ши­ре­но из­да­ње), ИКП „Ни­ко­ла Па­шић”, Бе­о­град, 2005.

Срп­ска де­ца цар­ства, Књи­га–ко­мерц, Бе­о­град, 2005.

 

 

То­ком се­дам­де­се­тих го­ди­на Дра­гош Ка­ла­јић био је уред­ник бе­о­град­ског књи­жев­ног ча­со­пи­са Де­ло, те је, по­ред оста­лог, при­пре­мио низ те­мат­ских бро­је­ва ко­ји су оста­ли ме­ђа­ши у срп­ској кул­ту­ри, по­пут оних под на­сло­ви­ма Тра­ди­ци­ја и са­вре­ме­ност (с Бо­жом Ву­ка­ди­но­ви­ћем), Езо­те­ри­ја, Уто­пи­ја, Ал­тер­на­тив­на кул­ту­ра, Ислам, Ја­пан, Ин­ди­ја и та­ко да­ље.

У пе­ри­о­ду 1980–1988. Дра­гош Ка­ла­јић је уре­ђи­вао три би­бли­о­те­ке у НИ­РО „Књи­жев­не но­ви­не” (Кри­ста­ли, Ис­ток­–За­пад и Су­пер­ро­ман), пред­ста­вив­ши на­шој чи­та­лач­кој јав­но­сти, по пр­ви пут, низ до­ма­ћих и стра­них ауто­ра, од Пло­ти­на и Ју­ли­ја­на Им­пе­ра­то­ра до Де­нија де Ру­жмо­на, Ла­ва Ше­сто­ва, Гу­ста­ва Меј­рин­ка, Ју­ри­ја Дом­бров­ског, Бала Ган­га­дара Ти­ла­ка и Ота Вај­нин­ге­ра (пр­во ин­те­грал­но из­да­ње књи­ге Пол и ка­рак­тер).

На­пи­сао је низ пред­го­во­ра и по­го­во­ра, ме­ђу ко­ји­ма се зна­ча­јем пред­ста­вље­них ауто­ра и де­ла ис­ти­чу они у књи­га­ма:

Гу­став Меј­ринк: Ан­ђео са за­пад­ног про­зо­ра, НИ­РО „Књи­жев­не но­ви­не”, Бе­о­град, 1982.

Ми­лош Цр­њан­ски: Кап шпан­ске кр­ви, НИ­РО „Књи­жев­не но­ви­не”, Бе­о­град, 1986.

Емил Си­о­ран: Исто­ри­ја и уто­пи­ја, Гра­дац, Ча­чак, 1986.

Ре­не Ге­нон: Мрач­но до­ба, Гра­дац, Ча­чак, 1987.

Ју­ли­јан Им­пе­ра­тор: Иза­бра­ни спи­си, НИ­РО „Књи­жев­не но­ви­не”, Бе­о­град, 1987.

Бал Ган­га­дар Ти­лак: Арк­тич­ка пра­до­мо­ви­на Ве­да, НИ­РО „Књи­жев­не но­ви­не”, Бе­о­град, 1987.

Де­ни де Ру­жмон: Бу­дућ­ност је на­ша ствар, НИ­РО „Књи­жев­не но­ви­не”, Бе­о­град, 1988.

Ханс Хол­бајн: При­зо­ри из Би­бли­је, „Ју­го­сла­ви­ја-Еко” / „Идеа”, Бе­о­град,1989.

То­мас Кар­лајл: О хе­ро­ји­ма, „Хитрост”, Бе­о­град, 1988.

Ре­не Ге­нон: Ве­ли­ка Три­ја­да, Сфа­и­рос, Бе­о­град, 1989.

Ју­ли­ус Ево­ла: Ме­та­фи­зи­ка сек­са, Гра­дац, Ча­чак, 1990.

Ана­ис Нин: Тај­не све­ске, На­род­на књи­га, Бе­о­град, 1990.

Кон­рад Ло­ренц: Осам смрт­них гре­хо­ва ци­ви­ли­зо­ва­ног чо­ве­чан­ства, Обе­лиск, Бе­о­град, 1998.

Или­ја Га­ра­ша­нин: На­чер­та­ни­је, Сту­дио 104, Бе­о­град, 1998.

Ma­u­ro Bot­ta­re­li: Good mor­ning, Bel­gra­do, Bar­ba­ros­sa, Ми­ла­но, 2000.

 

 

Дра­гош Ка­ла­јић је об­ја­вљи­вао ра­до­ве у ни­зу до­ма­ћих и стра­них, днев­них и не­дељ­них гла­си­ла те струч­них ча­со­пи­са, од срп­ских (По­ли­ти­ка, НИН, Ду­га, Умет­ност, Де­ло, Књи­жев­не но­ви­не, Књи­жев­ност, Гра­дац, Је­фи­ми­ја…), пре­ко хр­ват­ских (Вје­сник, Ар­гу­мен­ти и Старт), до ита­ли­јан­ских (Gi­or­na­le d’Ita­lia, Area, Pa­da­nia, Orion) и ру­ских (Ли­mе­ра­mур­ная Ро­сия, Наш со­вре­ме­ник, Со­вјеmская Ро­сия, Завmра, Ир­куm­ский ли­те­ра­тор, Сло­во…).

 

Књи­жев­не на­гра­де

 

До­бит­ник је Го­ди­шње на­гра­де ча­со­пи­са Са­ве­за пи­са­ца Ру­си­је Наш со­вре­ме­ник за нај­бо­љи оглед об­ја­вљен 1992. го­ди­не, На­гра­де за пу­бли­ци­сти­ку „Све­то­зар Мар­ко­вић” Удру­же­ња но­ви­на­ра Ср­би­је за 1995. го­ди­ну, На­гра­де Са­ве­за пи­са­ца Ру­си­је „Еду­ард Во­ло­дин” за ро­ман По­след­њи Евро­пља­ни — нај­бо­љи ро­ман 2003. у ка­те­го­ри­ји „Сло­вен­ско брат­ство” и на­гра­де Срп­ског кул­тур­ног дру­штва „Зо­ра” — „Сре­бр­ни пр­стен умјет­нич­ког брат­ства Ма­на­сти­ра Кр­ка” за обо­га­ћи­ва­ње и чу­ва­ње ду­хов­не ри­зни­це Срп­ске Кра­ји­не 2005.

 

 

Основ­ни по­да­ци о ли­ков­ном ства­ра­ла­штву

 

Глав­не са­мо­стал­не из­ло­жбе

 

Gal­le­ria L’Obe­li­sco, Рим, 1964.

Га­ле­ри­ја Ко­лар­че­вог на­род­ног уни­вер­зи­те­та, Бе­о­град, 1965.

Gal­le­ria Мaya, Бри­сел, 1967.

Gal­le­ria del Levan­te, Рим, 1967.

Га­ле­ри­ја До­ма омла­ди­не, Бе­о­град, 1967.

Га­ле­ри­ја су­вре­ме­не умјет­но­сти, За­греб, 1968.

Gal­le­ria La Sfe­ra, Мо­де­на, 1969.

Gal­le­ria Vin­ci­a­na, Ми­ла­но, 1970.

Gal­le­ria ai Car­bo­ne­si, Бо­ло­ња, 1970.

Gal­le­ria San Mic­he­le, Бре­ша, 1970.

Gal­le­ria la Sfe­ra, Мо­де­на, 1971.

Gal­le­ria Vin­ci­a­na, Ми­ла­но, 1972.

Gal­le­ria San Mic­he­le, Бре­ша, 1972.

Са­лон Му­зе­ја са­вре­ме­не умет­но­сти, Бе­о­град 1973.

Га­ле­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Бе­о­гра­да, 1979.

Га­ле­ри­ја Se­ba­stian, Бе­о­град, 1987.

Га­ле­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра — Бран­ко­во ко­ло, Срем­ски Кар­лов­ци, 1993.

Gal­le­ria Ele­u­te­ri, Рим, 2004.

 

 

Пот­пи­су­ју­ћи сво­ја де­ла псу­е­до­ни­мом „Дра­го”, Дра­гош Ка­ла­јић је уче­ство­вао, по по­зи­ву, на ни­зу ме­ђу­на­род­них и до­ма­ћих смо­три са­вре­ме­не умет­но­сти, од Pittsburgh In­ter­na­ti­o­nal Exi­bi­ti­on of Con­tem­po­rary art, L’Al­ter­na­ti­ve at­tu­a­li (Акви­ла) и La Fi­gu­ra­tion nar­ra­ti­ve dans l’art con­tem­po­rain (Па­риз–Ли­он) до Три­је­на­ла ју­го­сло­вен­ске умет­но­сти, Ок­то­бар­ског са­ло­на и из­ло­жби исто­риј­ских пре­се­ка, по­пут оне „Умет­ност у Ју­го­сла­ви­ји 1970–1978”, ко­ју је у га­ле­ри­ји са­ра­јев­ског Col­le­gi­um ar­ti­sti­cum при­ре­ди­ла ју­го­сло­вен­ска сек­ци­ја AICA. Пред­ста­вљао је са­вре­ме­но ства­ра­ла­штво Ју­го­сла­ви­је на ни­зу из­ло­жби ко­је је у ино­стра­ним цен­три­ма при­ре­ђи­вао бе­о­град­ски Му­зеј са­вре­ме­не умет­но­сти. Ства­ра­ла­штво Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа (Дра­го) увр­шће­но је у низ ан­то­ло­ги­ја умет­но­сти XX сто­ле­ћа, од Ne­ue for­men Уда Кул­тер­ма­на и L’ava­gu­ar­die dell­’dop­po­gu­er­ra in Euro­pa Ен­ри­ка Кри­спол­ти­ја до Сли­кар­ства XX ве­ка и Срп­ског сли­кар­ства XX ве­ка Ми­о­дра­га Б. Про­ти­ћа.

 

 

Ликов­не на­гра­де

 

За ли­ков­но ства­ра­ла­штво Дра­гош Ка­ла­јић је при­мио низ на­гра­да, од На­гра­де гра­да Ри­ма за ства­ра­ла­штво мла­дих (V Ras­seg­na di Ar­ti Fi­gu­ra­ti­ve di Ro­ma e di La­zio), до Ок­то­бар­ске на­гра­де гра­да Бе­о­гра­да за 1993. го­ди­ну.

 

Глав­не аутор­ске из­ло­жбе

 

Ба­ве­ћи се ли­ков­ном кри­ти­ком, Дра­гош Ка­ла­јић је при­ре­дио низ аутор­ских из­ло­жби, с од­го­ва­ра­ју­ћим уво­ди­ма:

Ди­мен­зи­је ре­ал­ног (са Ен­ри­ком Кри­спол­ти­јем), Га­ле­ри­ја До­ма омла­ди­не, Бе­о­град 1967.

Су­ро­вост као иде­ал, Га­ле­ри­ја Ате­љеа 212, Бе­о­град, 1968.

Об­но­ва сли­ке, Га­ле­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Бе­о­гра­да, 1972.

Пра­о­блик, Га­ле­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Бе­о­гра­да, 1974.

Зна­ци пост­мо­дер­не умет­но­сти, про­сто­ри 10. БИ­ТЕФ-а, Бе­о­град, 1976.

Аспек­ти по­ста­ван­гар­де, про­сто­ри 11. БИ­ТЕФ-а, Бе­о­град, 1977.

Пост­мо­дер­на у Бе­о­гра­ду, Са­лон Му­зе­ја са­вре­ме­не умет­но­сти, Бе­о­град, 1983.

Но­ва фи­гу­ра­ци­ја — ше­зде­се­те & кон­ти­ну­и­тет, Умет­нич­ки Па­ви­љон Цви­је­та Зу­зо­рић, Бе­о­град, 1984.

Бе­о­град­ски по­глед на свет — у част Де­спо­та Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ћа (са Бран­ком Ку­ки­ћем, Де­ја­ном Ђо­ри­ћем и Дра­га­ном Јо­ва­но­ви­ћем Да­ни­ло­вом), Умет­нич­ки Па­ви­љон Цви­је­та Зу­зо­рић, Бе­о­град 1991–1992.

Бал­кан­ски ис­точ­ни­ци срп­ског сли­кар­ства XX ве­ка (са Де­ја­ном Ђо­ри­ћем), Му­зеј са­вре­ме­не умет­но­сти, Бе­о­град, 1994.

 

 

Основ­ни по­да­ци о те­ле­ви­зиј­ском ра­ду

 

За Кул­тур­но-умет­нич­ки про­грам РТС (уред­ни­ца Зо­ра Ко­раћ), Дра­гош Ка­ла­јић је про­из­вео ду­ги низ аутор­ских при­ло­га о по­ја­ва­ма у до­ме­ну кул­ту­ре и умет­но­сти, ко­ји су еми­то­ва­ни то­ком се­дам­де­се­тих и осам­де­се­тих го­ди­на у еми­си­ја­ма „Пет­ком у 22” и „У круп­ном пла­ну”.

Из тог пе­ри­о­да нај­зма­шни­ји по­ду­хват ауто­ра би­ла је се­ри­ја од осам јед­но­ча­сов­них ТВ-огле­да о мо­дер­ној умет­но­сти „Огле­да­ло XX ве­ка”, у ко­јој су еми­то­ва­ни и ње­го­ви раз­го­во­ри са ни­зом нај­зна­чај­ни­јих ства­ра­ла­ца и ли­ков­них кри­ти­ча­ра, од Ђор­ђа де Ки­ри­ка, Хен­ри­ја Му­ра, Иље Гла­зу­но­ва и Ро­бер­та Ра­у­шем­бер­га до Ке­не­та Клар­ка, Ен­ри­ка Кри­спол­ти­ја и Пи­је­ра Ре­ста­ни­ја.

То­ком де­ве­де­се­тих (1997–1998) Дра­гош Ка­ла­јић је про­из­вео у два ци­клу­са око ше­зде­сет јед­но­ча­сов­них ТВ-еми­си­ја „Мон Блан” за бе­о­град­ску ТВ „Пал­ма”, у ко­јој су — че­сто и кроз раз­го­во­ре с го­сти­ма — раз­ма­тра­не мно­ге те­ме из ни­за до­ме­на, од ар­хе­о­ло­ги­је, исто­ри­је и књи­жев­но­сти до по­ли­ти­ко­ло­ги­је и еко­но­ми­је. То­ком 1997–1998. Дра­гош Ка­ла­јић је за ме­сеч­ну еми­си­ју „Еко­ло­шко по­се­ло” (РТВ Но­ви Сад) про­из­вео низ аутор­ских, де­се­то­ми­нут­них при­ло­га на те­му кул­тур­на еко­ло­ги­ја. <

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа