ПУТ

ОПРО­ШТАЈ РИМ­СКЕ „РИ­НА­ШИ­ТЕ” ОД ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА

Мисија која се наставља

 

 

Дра­гош Ка­ла­јић, наш при­ја­тељ, моћ­ни глас европ­ског пре­по­ро­да, ин­те­лек­ту­а­лац ко­ји се бо­ри без стра­ха и без по­ви­ја­ња пред ли­бе­рал-де­мо­крат­ским то­та­ли­та­ри­змом што при­ти­ска свет, оти­шао је у пр­ви по­сле­по­ноћ­ни сат.

Се­на­тор Ре­пу­бли­ке Срп­ске, ко­ју ки­ње атлант­ске си­ле, аутор есе­ја и књи­га из­у­зет­не исто­риј­ске и кул­тур­не те­жи­не, они­рич­ни есте­та и ре­а­ли­ста у сво­јим фи­гу­ра­тив­ним де­ли­ма, све­док и пред­вод­ник во­ље за по­бу­ном по­след­њих Евро­пља­на ко­ји ни­су по­кле­кли пред при­сил­ним па­дом њи­хо­ве ве­ли­ке отаџ­би­не, обу­као је сво­је бе­ло оде­ло, на­сме­шио се сво­јим дра­ги­ма, сво­јој Ве­ри­ци и сво­јој Со­њи, по­ро­ди­ци и свим при­ја­те­љи­ма, а он­да је по­стао прах у сво­ме во­ље­ном Бе­о­гра­ду.

Али, он си­гур­но ни­је на­пу­стио наш свет. Ње­гов жи­вот и ње­го­ва ми­си­ја ни­су за­вр­ше­ни. Не­за­бо­ра­ван је у ср­ци­ма оних ко­ји су му би­ли бли­ски и под­сти­ца­јан за но­ве бит­ке и по­бе­де.

Зад­њи ан­га­жман ње­го­вог би­ћа, ње­го­ве ге­о­по­ли­тич­ке на­ци­о­нал-европ­ске ви­зи­је, би­ло је уче­шће у гра­ђе­њу срп­ско-европ­ског мо­ста, ча­со­пи­са „ЕВРО­ПА НА­ЦИ­ЈА”, но­ве осо­ви­не от­по­ра на­ше отаџ­би­не: од Ри­ма до Бе­о­гра­да, од Бе­о­гра­да до Мо­скве. А то је и наш пут, пут днев­ни­ка Ри­на­ши­та, наш ан­га­жман, на­ше де­ло.

Зна­мо да он и сад зна да мо­же ра­чу­на­ти на нас.

Зна­мо да смо чу­ва­ри и са­у­че­сни­ци ње­го­вих же­ља, ње­го­ве во­ље, да бу­де­мо но­си­о­ци веч­них европ­ских и све­чо­ве­чан­ских вред­но­сти.

Зна­мо да ни­је уто­пи­ја да се до­жи­ви пре­по­род на­ше Евро­пе, да се по­но­во из­гра­ди Евро­па до­стој­на свог име­на. <

 

Др Уго Гау­ден­ци

 

(На­вод пре­ма: „ЕВРО­ПА НА­ЦИ­ЈА”, Бе­о­град, број 2, ав­густ 2005,
www.e-naci­ja.com)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

ПУТ

СЛИКАРСТВО

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа