СЛИКАРСТВО

ЕН­РИ­КО КРИ­СПОЛ­ТИ

Смисао нове фигурације Драгоша Калајића

 

 

Ра­де­ћи углав­ном у Ри­му, Дра­го је то­ком це­лог пе­ри­о­да ше­зде­се­тих го­ди­на раз­ра­дио је­дан соп­стве­ни, са­свим „нов” пут фи­гу­ра­ци­је. Из по­чет­ног гру­пи­са­ња сим­бо­ла, он се ра­ши­рио у јед­ну ам­бле­мат­ску на­ра­ци­ју сна­жне дра­мат­ске тен­зи­је, у ко­јој су по­че­ле да се уоб­ли­ча­ва­ју ве­о­ма пре­ци­зне те­мат­ске на­кло­но­сти, док се на дру­гој стра­ни је­зик по­сте­пе­но из­о­штра­вао на ве­о­ма пер­со­нал­не, су­штин­ски ди­ја­лек­тич­не на­чи­не: на­ме­ра­н да ко­ри­сти је­зи­к у се­ман­тич­ком (тач­ни­је, се­ман­тич­ко-фи­гу­ра­тив­ном) уме­сто у фор­мал­ном сми­слу, упо­тре­бља­ва­ју­ћи га, да­кле, у де­тер­ми­на­ци­ја­ма ме­ђу­соб­но раз­ли­чи­тим али са­при­сут­ним на истом пла­ну, упра­во да би из­ра­зио раз­ли­чи­те си­ту­а­ци­је, раз­ли­чи­те мо­гућ­но­сти раз­у­ме­ва­ња ре­ал­ног.

Пр­ве те­мат­ске на­кло­но­сти би­ле су при­лич­но јед­но­став­не: из­ла­га­ње јед­не сли­ке на ко­јој су вр­ше­ни лин­гви­стич­ки пре­о­бра­жа­ји у сми­слу вир­ту­ал­но­сти тран­сму­та­ци­је са­ме сли­ке. Али вр­ло бр­зо је то за­ме­нио је­дан дра­мат­ски, ве­о­ма на­гла­шен, ско­ро ви­зи­о­нар­ски сми­сао. И то се де­си­ло у ко­ин­ци­ден­ци­ји са из­ви­ра­њем те­ма­ти­ке чо­ве­ка, исто­риј­ског чо­ве­ка, тач­ни­је европ­ског исто­риј­ског чо­ве­ка.

Ста­ње чо­ве­ка, од ње­го­ве ег­зи­стен­ци­јал­не кон­тин­ген­ци­је до мо­гућ­но­сти ис­ку­пље­ња те кон­тин­ген­ци­је у иде­о­ло­ги­ји — по­ста­ли су Дра­го­ве нај­че­шће те­ме, док се прет­ход­на лин­гви­стич­ка ди­ја­лек­ти­ка, из­гу­бив­ши свој па­си­о­ни­ра­но де­мон­стра­тив­ни ка­рак­тер, по­ви­ла да би из­ра­зи­ла, да би „ис­при­ча­ла” ин­тим­ну ди­ја­лек­ти­ку су­шти­не исто­риј­ског чо­ве­ка у Евро­пи да­нас.

И Дра­го је ја­сно на­ја­вио соп­стве­ни мит јед­ног ху­ма­ног „re­no­va­tio” у re­no­va­tio европ­ске ду­хов­но­сти. Је­дан опа­сан пут ко­ји мо­же да скли­зне чак и у ре­ак­ци­ју, у ре­ста­у­ра­ци­ју. Али тај пут за Дра­га вре­ди на­да­све као мит­ска ди­мен­зи­ја, као ми­то­граф­ски пол су­прот­ста­вљен опре­си­ји кон­тин­ген­ци­ја, као мо­гућ­ност тран­сцен­ден­ци­је ег­зи­стен­ци­јал­ног ни­воа.

У ка­рак­те­ри­стич­ни мит Евро­пе схва­ће­не као „re­no­va­tio”, са­да се ка­ле­ми кон­фи­гу­ра­ци­ја мит­ских ста­нов­ни­ка (ан­тич­ких и бу­ду­ћих исто­вре­ме­но): „Хи­пер­бо­реј­ци”, чи­ја се ве­дри­на, чи­ја се спи­ри­ту­ал­ност пред­ла­же упра­во као ди­ја­лек­тич­ки су­про­тан пол ег­зи­стен­ци­јал­ној кон­тин­ген­ци­ји. Лин­гви­стич­ке раз­ли­чи­то­сти ко­је Дра­го и да­ље ста­вља у по­ље плат­на из­ра­жа­ва­ју раз­ли­чи­те тер­ми­не ди­ја­лек­тич­ке игре: упра­во из­ме­ђу кон­тин­гент­не ре­ал­но­сти и зна­ка ње­не мит­ске тран­сцен­ден­ци­је.

Мно­ги европ­ски нео­фи­гу­ра­тив­ци су­ге­ри­шу пер­спек­ти­ву ди­ја­лек­тич­ког пре­ва­зи­ла­же­ња ег­зи­стен­ци­јал­не кон­тин­ген­ци­је (што је био и ве­ли­ки мит епо­хе ен­фор­ме­ла) кроз ма­ње-ви­ше ја­сна (а по­не­кад и дво­сми­сле­на) из­ја­шња­ва­ња за по­ли­тич­ке иде­о­ло­ги­је, бо­ре­ћи се та­ко у са­мим тер­ми­ни­ма њи­хо­вог сли­кар­ства за афир­ма­ци­ју же­ље­не де­мо­крат­ске суд­би­не са­вре­ме­ног чо­ве­ка (из­ме­ђу хи­ља­ду за­се­да вла­сти и ка­пи­та­ла). Дра­го је сле­дио је­дан друк­чи­ји пут, по­што у по­ли­тич­ком ан­га­жо­ва­њу, ма­ње-ви­ше не­по­сред­ном, из­гле­да ви­ди јед­ну ве­зу ко­ја чо­ве­ка др­жи још увек у окви­ру кон­тин­ген­ци­је и ње­ног праг­ма­ти­зма. Ње­го­ва бор­ба ни­је про­тив по­ли­тич­ке ан­га­жо­ва­но­сти, већ је на из­ве­стан на­чин њој ком­пле­мен­тар­на: то је бор­ба за ис­ку­пље­ње ори­ги­нал­них вред­но­сти на ко­ји­ма тре­ба пре­по­зна­ти јед­ну мо­гу­ћу (али, нај­зад, ко­ли­ко мо­гу­ћу?) ин­те­грал­ност чо­ве­ка: исто­риј­ског чо­ве­ка, ов­де, сад, у Евро­пи, пред ње­ном дра­мом, пред ње­ном исто­ри­јом. <

 

(Пред­го­вор за ка­та­лог из­ло­жбе Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа „У тра­га­њу за Хи­пер­бо­ре­јом”,
Бе­о­град, Са­лон Му­зе­ја са­вре­ме­не умет­но­сти, 11. апри­ла до 7. ма­ја 1973)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

СЛИКАРСТВО

ПУТ

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

GENIUS LOCI

Мејлинг листа