08 Калајић: Београдски поглед на свет

ДРА­ГОШ КА­ЛА­ЈИЋ Београдски поглед на свет   У част Де­спо­та Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ћа     Увод   На­ше из­ла­га­ње и од­го­ва­ра­ју­ћа из­ло­жба ства­ра­лач­ких по­твр­да су по­све­ће­ни по­зи­тив­ном од­го­во­ру на пи­та­ње: да ли Бе­о­град по­се­ду­је соп­стве­но и је­дин­стве­но умет­нич­ко осве­до­че­ње, ко­је га чи­ни осо­бе­ним те пре­по­зна­тљи­вим и не­за­мен­љи­вим ме­стом на ма­пи европ­ске кул­ту­ре? Под све­тлом пре­до­че­не за­пи­та­но­сти […]

07 Дејан Ђорић: Челични романтизам Драгоша Калајића

ДЕ­ЈАН ЂО­РИЋ Челични романтизам Драгоша Калајића     Пре би­ло ка­квог го­во­ра (текст има и сми­сао го­во­ра) о Дра­го­шу Ка­ла­ји­ћу, це­ре­мо­ни­јал­мај­стор тре­ба­ло би три пу­та сна­жно да уда­ри па­ли­цом о под и та­ко, као на дво­ру фран­цу­ских кра­ље­ва, на­ја­ви ула­зак зна­чај­не лич­но­сти. Сли­кар Ми­хај­ло Ђо­ко­вић Ти­ка­ло је тог ха­ри­зма­тич­ног офи­ци­ра и џен­тлме­на, осни­ва­ча на­ше но­ве […]

06 Галерија „Елеутери”, Рим: Сликар који уједињује Европу

ПО­СЛЕД­ЊА ИЗ­ЛО­ЖБА ЗА ЖИ­ВО­ТА ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА Сликар који уједињује Европу   „Иде­о­лог но­ве Евро­пе”, „ар­хео-фу­ту­ри­ста”, „ге­ни­је ху­ма­ни­зма”, „учи­тељ жи­во­та”… Та­ко ита­ли­јан­ска ли­ков­на кри­ти­ка ви­ди Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа, по­во­дом из­ло­жбе ње­го­вих но­вих сли­ка у по­зна­тој рим­ској га­ле­ри­ји „Еле­у­те­ри”, 2004, одр­жа­ној под ви­со­ким па­тро­на­том Пред­сед­ни­штва Са­ве­та гра­да Ри­ма и Се­кре­та­ри­ја­та за кул­ту­ру ре­ги­је Ла­цио. Прем­да оба­ве­штен од свог […]

05 Кадијевић, Ивањицки: Изнад тривијалности и неслободе

*** ЂОР­ЂЕ КА­ДИ­ЈЕ­ВИЋ Из­над три­ви­јал­но­сти и не­сло­бо­де   Ре­волт пре­ма де­кла­ри­са­ном ан­ти­е­сте­ти­зму по­зно­мо­дер­ни­стич­ких аван­гар­ди под­ста­као је у Ка­ла­ји­ћа афи­ни­тет пре­ма ства­ра­лач­ком уто­пи­зму, оли­че­ном у ек­ста­тич­ном ви­зи­о­нар­ству у чи­јим епи­фа­ни­ја­ма ће се офор­ми­ти кон­ту­ре јед­ног ал­тер­на­тив­ног све­та. Естет­ски иде­а­ли­зам тог све­та у све­му од­у­да­ра од „ствар­не” сли­ке кон­вен­ци­о­нал­не ре­ал­но­сти. Ка­ла­јић по­ста­је сли­кар уну­тар­ње ре­ал­но­сти, про­жет хе­рој­ским […]

04 Дућо Тромбадори: Шетња међу херојима

ПО­ВО­ДОМ ВЕ­ЛИ­КЕ ИЗ­ЛО­ЖБЕ „ХИ­ПЕР­БО­РЕЈ­СКИ РЕ­А­ЛИ­ЗАМ” ПО­ЧИВ­ШЕГ ДРА­ГО­ША КА­ЛА­ЈИ­ЋА, У ГА­ЛЕ­РИ­ЈИ „ПРО­ГРЕС”   Разгледнице из наше Унутрашње Империје     На­кон ви­ше од пет­на­ест го­ди­на, сли­ке Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа (1943–2005) — јед­ног од нај­зна­чај­ни­јих умет­ни­ка и ви­зи­о­на­ра у срп­ској и европ­ској кул­ту­ри по­след­ње че­твр­ти XX ве­ка — би­ле су до­ступ­не бе­о­град­ској пу­бли­ци од 22. ју­на до 20. […]

03 Жан Дипрео: Драго

ЖАН ДИ­ПРЕО Дра­го   Ga­le­rie Maya, Bru­xel­les 1967.     Пре не­ко­ли­ко го­ди­на имао сам при­ли­ку да опи­шем јед­ну зна­чај­ну ета­пу Дра­го­ше­вих исту­па­ња у ко­ји­ма је ве­за са „Vi­ta Nu­o­va” би­ла ја­сно из­ра­же­на, док је у ње­го­вом да­на­шњем сли­кар­ству ра­ни­је де­ло обо­га­ће­но нео­че­ки­ва­ним осве­тље­њем. Упи­су­ју­ћи ли­ко­ве ра­зно­вр­сних ево­ка­ци­ја у окви­ру плат­на (са­свим ван по­у­ка у […]

02 Енрико Крисполти: Смисао нове фигурације Драгоша Калајића

ЕН­РИ­КО КРИ­СПОЛ­ТИ Смисао нове фигурације Драгоша Калајића     Ра­де­ћи углав­ном у Ри­му, Дра­го је то­ком це­лог пе­ри­о­да ше­зде­се­тих го­ди­на раз­ра­дио је­дан соп­стве­ни, са­свим „нов” пут фи­гу­ра­ци­је. Из по­чет­ног гру­пи­са­ња сим­бо­ла, он се ра­ши­рио у јед­ну ам­бле­мат­ску на­ра­ци­ју сна­жне дра­мат­ске тен­зи­је, у ко­јој су по­че­ле да се уоб­ли­ча­ва­ју ве­о­ма пре­ци­зне те­мат­ске на­кло­но­сти, док се на […]

01 Миодраг Б. Протић: Калајићев пут ка Гралу и Небеском Граду

МИ­О­ДРАГ Б. ПРО­ТИЋ Калајићев пут ка Гралу и Небеском Граду     Ви­ше пу­та сам ис­ти­цао да је да­на­шњи тре­ну­так пла­стич­ких умет­но­сти обе­ле­жен све дра­ма­тич­ни­јим пи­та­њем et­ho­sa и lo­go­sa њи­хо­вог раз­во­ја. Пр­во, за­то што су њи­хо­ви основ­ни лин­гви­стич­ки обра­сци от­кри­ве­ни; дру­го, за­то што је у њи­ма за­вр­ше­на она тр­ка ка „нул­тој тач­ки” о ко­јој струк­ту­ра­ли­сти […]

00 Реч пре: Пун круг Човеков

РЕЧ ПРЕ Пун круг Човеков, у њему крст     Сли­кар­ски пут Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа од­ра­жа­вао је ли­ни­ју ње­го­ве ду­хов­не са­мо­спо­зна­је. Од ен­фор­ме­ла, пре­ко на­ра­тив­не фи­гу­ра­ци­је, „се­ман­тич­ког хо­ра” и ан­ти­ци­па­ци­је поп-ар­та, до ви­зи­о­нар­ског хи­пер­бо­реј­ског ре­а­ли­зма. Од фор­ми и фе­но­ме­на ци­ви­ли­за­ци­је спек­та­кла, пре­ко „есте­ти­ке са­др­жи­не”, до са­мог је­згра бо­го­о­бра­зне лич­но­сти, тач­ке на­шег су­сти­ца­ја са соп­стве­ном Уну­тра­шњом Им­пе­ри­јом. […]

Мејлинг листа