АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

Ин­тер­вју

 

 

ВЕ­ЛИ­КО РУ­СКО ПРИ­ЗНА­ЊЕ ДРА­ГО­ШУ КА­ЛА­ЈИ­ЋУ

У глави сам десничар, у срцу левичар

 

На­гра­да „Еду­ард Во­ло­ђин”, ко­ју до­де­љу­ју Са­вез књи­жев­ни­ка Ру­си­је, Ли­те­рар­ни фонд Ру­си­је и ча­со­пис Но­ва књи­га Ру­си­је, при­па­ла је ове го­ди­не Дра­го­шу Ка­ла­ји­ћу за ро­ман По­след­њи Евро­пља­ни

 

 

Ка­да је у све­ча­ној дво­ра­ни Са­ве­за пи­са­ца Ру­си­је ње­гов пред­сед­ник Ва­ле­риј Га­ни­чев об­ја­вио да је го­ди­шња на­гра­да „Еду­ард Во­ло­ђин” до­де­ље­на Дра­го­шу Ка­ла­ји­ћу за ро­ман По­след­њи Евро­пља­ни и до­при­но­се сло­вен­ском брат­ству, све зва­ни­це су уста­ле на но­ге да и ду­гим апла­у­зом ода­ју при­зна­ње срп­ском пи­сцу, одав­но по­зна­том ши­ром Ру­си­је по пре­ве­де­ним књи­га­ма и члан­ци­ма. Уме­сто од­сут­ног ла­у­ре­а­та, на­гра­ду је при­мио исто­ри­чар Ве­се­лин Ђу­ре­тић.

 

Шта сте пр­во по­ми­сли­ли ка­да су Вас оба­ве­сти­ли о на­гра­ди?

По­ми­слио сам на Еду­ар­да Во­ло­ђи­на, чи­је име но­си та на­гра­да као знак трај­ног се­ћа­ња на јед­ног од нај­ве­ћих ру­ских фи­ло­со­фа и ми­сли­ла­ца XX ве­ка. Имао сам сре­ћу и част да га упо­знам. Ето, та вест из Мо­скве — ко­ју до­жи­вља­вам пре све­га као при­зна­ње срп­ској кул­ту­ри — при­зва­ла ми је с пу­те­ва се­ћа­ња при­зор на­шег пр­вог су­сре­та, у Мо­скви, по­чет­ком де­ве­де­се­тих. Не се­ћам се ко ме је ње­му пред­ста­вио, али до­бро пам­тим ка­ко је с осме­хом за­рио свој про­дор­ни, че­лич­но­мо­дри по­глед у мо­је очи, ре­кав­ши за се­бе: „Ја сам ле­ви­чар у гла­ви а де­сни­чар у ср­цу.” Од­го­во­рио сам му да смо он­да ве­о­ма бли­ски, са­мо што сам ја у гла­ви де­сни­чар а у ср­цу ле­ви­чар. У кри­тич­ном пе­ри­о­ду Ру­си­је, ка­да је њо­ме за­вла­да­ла бан­да ру­со­фо­ба и из­дај­ни­ка — он је умео да од­ба­ци све угод­но­сти зва­нич­ни­ка и да си­ђе у пра­ши­ну аре­не, бо­ре­ћи се као лав на стра­ни свог на­ро­да.

 

Не­ки злоб­ни­ци твр­де да сте Ви, пак, на­пу­сти­ли срп­ски на­род и оти­шли на За­пад, у рим­ску див­ну изо­ла­ци­ју”?

Хај­де пр­во да раз­ја­сни­мо пој­мо­ве: За­пад је су­шта су­прот­ност Евро­пе, смрт­на прет­ња Евро­пи. И то не ка­жем ја већ слав­ни не­мач­ки фи­ло­соф Мар­тин Хај­де­гер. Дру­го, већ де­це­ни­ја­ма жи­вим и у Ри­му и у Бе­о­гра­ду. Са­да сам ду­же бо­ра­вио у Ри­му због не­ких пре­ких по­тре­ба, по­ред оста­лог и због при­пре­ме за мо­ју са­мо­стал­ну из­ло­жбу сли­ка, у мар­ту. Ра­ди­је бих из­ла­гао у бе­о­град­ском На­род­ном му­зе­ју, али су по­зив прет­ход­ног ди­рек­то­ра но­ве вла­сти, до­сман­лиј­ске, сто­р­ни­ра­ле. У Ри­му, за­хва­љу­ју­ћи та­мо­шњим би­бли­о­те­ка­ма, на­пи­сао сам обим­ну сту­ди­ју о Европ­ској уни­ји, ко­ју сад ов­де до­вр­ша­вам и спре­мам нај­пре за срп­ско из­да­ње. У Ри­му сам по­тре­бан и ита­ли­јан­ском из­да­ва­чу због про­мо­ци­је ро­ма­на По­след­њи Евро­пља­ни, ко­ји је упра­во об­ја­вљен, у пре­во­ду Иза­бе­ле Ме­лон­че­ли.

 

Ваш ро­ман је ов­де ду­го био на ли­ста­ма књи­жар­ских бест­се­ле­ра, али не­што ни­сам при­ме­ти­ла да се о ње­му мно­го пи­ше?

Ве­ро­ват­но за­слу­гом пи­рат­ских из­да­ња, тај ро­ман је до­спео и на ин­тер­нет-ли­сте хи­то­ва у Хр­ват­ској и Сло­ве­ни­ји, ка­ко ме оба­ве­шта­ва­ју упу­ће­ни при­ја­те­љи. Ко­ли­ко знам, је­ди­не при­ка­зе ов­де су на­пи­са­ли Бо­рис Над за Књи­жев­ну реч и Адам Пу­сло­јић за је­дан ру­мун­ски днев­ник. Пам­тим и ве­о­ма на­дах­ну­ту и про­ду­бље­ну ана­ли­зу Дра­шка Ре­ђе­па, на про­мо­ци­ји ро­ма­на у Но­вом Са­ду. Још го­ре ћу­та­ње до­жи­вео је прет­ход­ни ро­ман, Ко­смо­тво­рац, о ко­ме је пи­сао је­ди­но Игор Ман­дић. Тај мук на­ше кри­ти­ке је пот­пу­но нор­ма­лан. Пр­сти јед­не ру­ке су ми са­свим до­вољ­ни да из­бро­јим све књи­жев­не кри­ти­ча­ре ко­ји су да­нас и ов­де у ста­њу са­мо да раз­у­ме­ју о че­му го­во­рим.

 

Ита­ли­јан­ско из­да­ње ро­ма­на има и под­на­слов ко­ји гла­си: Тра­га­лач­ко пу­то­ва­ње јед­ног Ср­би­на кроз оку­пи­ра­ну Евро­пу”. Шта то тре­ба да зна­чи?

Тре­ба да зна­чи да 1945. го­ди­не Евро­па ни­је би­ла осло­бо­ђе­на већ оку­пи­ра­на од дру­гог, још го­рег оку­па­то­ра. За­то је­дан срп­ски вој­ник у ро­ма­ну ка­же ка­ко је Ре­пу­бли­ка Срп­ска, у ра­ту, је­ди­на сло­бод­на те­ри­то­ри­ја Евро­пе.

 

Пре го­ди­ну да­на, из Ха­га, Сло­бо­дан Ми­ло­ше­вић је пред­ло­жио опо­зи­ци­ји да се удру­жи и кан­ди­ду­је за пред­сед­ни­ка Ср­би­је Ше­ше­ља или Вас. Ви сте се та­да за­хва­ли­ли и из­ја­ви­ли ка­ко сте вољ­ни да се ла­ти­те је­ди­но ду­жно­сти пред­сед­ни­ка вла­де. Да ли Ва­ша по­ну­да још увек сто­ји?

Хтео сам ти­ме ре­ћи ка­ко је на­ма по­треб­на пот­пу­но дру­га­чи­ја по­ли­тич­ка ми­сао од оне ко­ја је на вла­сти и у опо­зи­ци­ји. На­ма је по­треб­но не­што мно­го ја­че и ви­ше од ре­фор­ми: офан­зив­на др­жав­на стра­те­ги­ја ра­ди­кал­ног пре­по­ро­да у свим до­ме­ни­ма. За­то ни срп­ски ра­ди­ка­ли на вла­сти — упр­кос до­ка­за­не ода­но­сти на­ро­ду, не­пот­ку­пљи­во­сти и по­жр­тво­ва­но­сти — не би ус­пе­ли да из­ву­ку Ср­би­ју из овог ам­би­са про­па­да­ња ако би оста­ли вер­ни свом на­ив­ном и не­зна­лач­ком опре­де­ље­њу за ли­бе­рал­ни ка­пи­та­ли­зам, ко­је ина­че де­ле с „де­мо­крат­ским бло­ком”, ка­ко гла­си но­во име ста­рих из­дај­ни­ка и ло­пу­жа. Прем­да су они ус­пе­ли у ве­ли­кој ме­ри да раз­о­ре на­ци­о­нал­ну еко­но­ми­ју, пре­ма на­ло­зи­ма из ам­ба­са­де САД а про­тив­но ин­те­ре­си­ма Европ­ске уни­је, Ср­би­ја још увек рас­по­ла­же ре­сур­си­ма и мо­ћи­ма да се бр­зо пре­по­ро­ди и по­ста­не во­де­ћа си­ла овог де­ла све­та.

 

Ка­ква би то еко­ном­ска стра­те­ги­ја би­ла?

Ни­шта бит­но но­во: при­ме­на на­че­ла и ме­то­да не­мач­ке ре­а­ли­сто­риј­ске шко­ле еко­но­ми­је, при­ла­го­ђе­них на­шој сло­вен­ској и пра­во­слав­ној при­ро­ди и кул­ту­ри. Нај­са­же­ти­је ре­че­но, ту је ин­те­рес за­јед­ни­це из­над ин­те­ре­са при­ват­ни­ка, а др­жа­ва мо­ра да шти­ти и усме­ра­ва на­ци­о­нал­ну еко­но­ми­ју док се пот­пу­но не опо­ра­ви. Та на­че­ла и ме­то­де сву­да су се по­ка­за­ли чу­до­твор­ним, од Не­мач­ке до Ја­па­на и Ки­не. О то­ме све­до­чи, ево, и овај цен­тар Бе­о­гра­да, углав­ном плод еко­ном­ског бу­ма из три­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка. Та­да­шњи пред­сед­ник вла­де срп­ски ра­ди­кал Ми­лан Сто­ја­ди­но­вић про­из­вео је бр­зи еко­ном­ски пре­по­род од­ба­цив­ши ре­цеп­те ен­гле­ског ли­бе­рал­ног ка­пи­та­ли­зма и при­ме­нив­ши пре­по­ру­ке не­мач­ке шко­ле. Нео­п­ход­но је од­мах уки­ну­ти ве­ле­и­здај­нич­ке и про­тив­у­став­не за­ко­не о ра­ду и при­ва­ти­за­ци­ји, пре­ки­ну­ти за­ду­жи­ва­ње и окре­ну­ти се соп­стве­ним сна­га­ма, што је би­ла пред­у­зе­ла Мар­ја­но­ви­ће­ва вла­да, по­сти­гав­ши од­мах спек­та­ку­лар­ни при­вред­ни раст уз пот­пу­но очу­ва­ње суп­стан­це и дру­штве­не прав­де. На жа­лост, на­род ни­је ви­ше имао стр­пље­ња и ла­ко­вер­но је гла­сао за из­дај­ни­ке и ло­пу­же.

 

Уме­те ли не­што охра­бру­ју­ће да нам ка­же­те?

Умем. Ду­го­роч­но гле­да­но, Ср­би су у бо­љем ста­њу не­го мно­ге те и нај­ве­ће европ­ске на­ци­је, по­пут фран­цу­ске, ита­ли­јан­ске или ен­гле­ске. Ако власт уско­ро пре­у­зму па­три­о­ти — ми има­мо ве­ли­ку бу­дућ­ност. Ако се у Европ­ској уни­ји одр­же по­сто­је­ће по­ли­тич­ке, еко­ном­ске и де­мо­граф­ске тен­ден­ци­је — она ће у ро­ку од два по­ко­ле­ња по­ста­ти део Тре­ћег све­та. Европ­ску уни­ју мо­же уни­шти­ти ула­зак Тур­ске а спа­сти отва­ра­ње за Ру­си­ју и осо­ви­на Бер­лин­–Мо­сква.

 

Сла­ва Зе­че­вић

(Глас јав­но­сти, Бе­о­град, 2003)

 

 

Пентаграм срца

Дра­гош Ка­ла­јић је овај сим­бол осми­слио и пр­ви пут ви­зу­а­ли­зо­вао на сво­јој сли­ци Пен­та­грам ср­ца из 1986. Спа­да у сло­же­не сим­бо­ле, ко­ји сво­јим ана­го­гич­ким мо­ћи­ма са­жи­ма­ју ви­ше ма­њих сим­бо­ла око за­јед­нич­ке сре­ди­шње тран­сцен­дент­не тач­ке.

 

Ср­це а не тр­бух

 

За раз­ли­ку од кла­сич­ног пен­та­гра­ма, јед­ног од кључ­них сим­бо­ла ма­те­ри­ја­ли­стич­ких кул­ту­ра ши­ром све­та, Пен­та­грам ср­ца на пр­вом ни­воу, нај­ни­жем, ука­зу­је да су те­ме­љи чо­ве­ка та­мо где су ис­хо­ди­шта ње­го­ве ду­ше и осе­ћај­но­сти. Раз­ме­ђе ани­мал­ног и бо­жан­ског ни­је цен­тар дво­стру­ко­сти не­го ме­сто про­жи­ма­ња (ком­пле­мен­тар­но­сти) и ује­ди­ње­ња (ин­те­гра­ци­је), кроз ко­је ће иде­ал­но по­ста­ти ре­ал­но а па­ло се уз­ди­ћи до уз­ви­ше­ног. Обич­на пе­то­кра­ка сво­ди људ­ски еле­мент на ње­гов до­њи, жи­во­тињ­ски и ма­те­ри­јал­ни аспект, а Пен­та­грам ср­ца не­дво­сми­сле­но да­је при­мат ду­хов­ном, лич­но­сном и бо­жан­ском у чо­ве­ку.

Са ста­но­ви­шта „иде­о­ло­ги­је тро­дел­но­сти” — тро­дел­не струк­ту­ре све­та, дру­штва и чо­ве­ка, ко­ју је Дра­гош Ка­ла­јић сма­трао су­штин­ски ва­жном за евро­а­риј­ско са­мо­пре­по­зна­ва­ње и са­мо­об­но­ву — Пен­та­грам ср­ца је у сре­ди­шту трој­ства гла­ва­–ру­ке­–тор­зо. Гла­ва је ту сим­бол ин­те­лек­ту­ал­ног и су­ве­рен­ског сло­ја дру­штва, ру­ке и пр­са су сим­бол рат­нич­ког и од­брам­бе­ног, а тр­бух ра­тар­ског, при­вред­ног и тр­го­вач­ког.

Пен­та­грам ср­ца об­зна­њу­је нам и на­кло­ност Дра­го­ша Ка­ла­ји­ћа ка кша­триј­ској ка­сти — ви­те­шком и рат­нич­ком со­ју, ме­сту спре­ге ви­ших и ни­жих сло­је­ва дру­штва. У ср­цу рат­ни­ка об­је­ди­ње­ни су вер­ност ели­ти и ода­ност на­ро­ду, из­вр­ша­ва­ње ду­жно­сти по на­ло­гу ви­ших и да­ва­ње соп­стве­ног жи­во­та за од­бра­ну свих. Сто­га, рат­нич­ки слој је сре­ди­шњи, кич­ма и осо­ви­на дру­штва, од су­штин­ске ва­жно­сти за оп­ста­нак и сло­бо­ду, за про­спе­ри­тет и ду­хов­них и ма­те­ри­јал­них (ви­ших и ни­жих) сфе­ра јед­не та­кве бо­го­о­бра­зне за­јед­ни­це.

 

Крст и круг

 

На дру­гом ни­воу, Пен­та­грам ср­ца се огле­да у два опреч­на сим­бо­ла — кру­гу и кр­сту — и њи­хо­вом тра­ди­ци­о­нал­ном зна­че­њу уну­тар европ­ског ми­то­ло­шког и ре­ли­гиј­ског на­сле­ђа. Као у за­пад­ном келт­ском кр­сту, не­ким од кључ­них хи­пер­бо­реј­ских ру­на или да­ле­ко­и­сточ­ном јин-јан­гу, ин­те­ли­гент­но на­зна­че­ни обри­си кру­га и кр­ста уну­тар Пен­та­гра­ма ср­ца ука­зу­ју на пра­ро­ди­тељ­ство Све­та, на ње­го­ву мај­ку Про­ла­зност (круг сам­са­ре, по ста­ром вед­ском пре­да­њу), али и на веч­ност иде­ал­ног, оца со­лар­ног зра­ка­ња ин­те­ли­ги­бил­ног све­та. Под све­тлом ова­квог са­зна­ња би­ва нам још ја­сни­ји и ду­бљи сми­сао уло­ге чо­ве­ка у „овој аре­ни уни­вер­зу­ма”. Упра­во то нам се пот­пу­но от­кри­ва на по­след­њем, нај­ви­шем ни­воу Пен­та­гра­ма ср­ца.

 

Вер­ти­ка­ла

 

Раз­мо­три­ли смо ста­тич­ки ни­во сим­бо­ла (цен­трич­ност) и ди­на­мич­ки (кру­же­ње и зра­ка­ње). Овај сим­бол се, ме­ђу­тим, по­себ­но из­два­ја по тре­ћем ви­ду ди­на­мич­ког сим­бо­ли­зма, у зна­ку Успо­на или Ве­ли­ког По­врат­ка „зве­зда­ним бо­ра­ви­шти­ма” (Пла­тон), Хи­пер­бо­ре­ји, „с ону стра­ну се­ве­ра, ле­да и смр­ти” (Ни­че). Че­ти­ри кра­ка Пен­та­гра­ма ср­ца сво­јим ро­та­ци­о­ним кре­та­њем (на­лик сва­сти­ци) усме­ра­ва­ју жи­жу на­шег по­гле­да ка јед­ном дру­гом цен­тру сим­бо­ла — пе­том кра­ку пен­та­гра­ма — ко­ји по ана­том­ској ана­ло­ги­ји од­го­ва­ра гла­ви. Пе­ти крак је­ди­ни је ко­ји кре­та­њем не по­др­жа­ва век­то­ре кру­же­ња уну­тар сим­бо­ла, већ ди­рект­но по­ка­зу­је пут увис. То је ја­сан пу­то­каз ка оно­ме из­над окви­ра кру­га и са­мог Пен­та­гра­ма ср­ца; ја­сна фор­му­ла ми­си­је зва­не Чо­век, где ве­ра у успон но­си су­штин­ски сми­сао и оп­ста­нак; ја­сна по­ру­ка ау­то­ра Пен­та­гра­ма ср­ца да „Исто­ри­ја оче­ку­је не­што ви­ше од Чо­ве­ка”. <

АРЕНА

ИНТЕРВЈУИ

ОГЛЕДИ

БЕСЕДЕ И ПРЕДАВАЊА

ЉУДИ

ПУТ

СЛИКАРСТВО

GENIUS LOCI

Мејлинг листа